Dodatok usmernenia č.1.2 pre SRRZ – RZ pri škole alebo pri školskom zariadení v školskom roku 2020/2021 na zasadanie triednych aktívov, rady rodičov a plenárnej schôdze SRRZ – RZ

 Vážení zákonní zástupcovia/rodičia,

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov opatrenie sp. Zn : OLP/7189/2020 zo dňa 14. 09. 2020

Na zasadnutí triednych aktívov, rady rodičov a plenárnej schôdze SRRZ – RZ  v škole alebo v školskom zariadení, kde berieme do úvahy že by boli  zúčastnene deti/žiaci, vychádzajúc z príslušných opatrení ÚVZ SR je potrebné dodržať :

  1. zákaz s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pri pohybovaní sa v priestoroch interiérov budovy školy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

– detí do 3 rokov veku,

– osôb so závažnými poruchami autistického spektra,

– žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,

– žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím

– deti v interiéri materskej školy a jaslí,

– fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania.

Súčasne sa odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre.

Citujeme   O d ô v o d n e n i e    ÚVZ SR

Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike. Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5453/2020 z 03.07.2020 v znení neskorších opatrení.

V Poprade 17. septembra 2020

Vypracovala: Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda a štatutár SRRZ

 

Opatrenia rúška 14092020