Dobrý deň,

PhDr. Jozef Facuna, PhD., manažér projektu Štátneho pedagogického ústavu Vás pozýva na Online školenie manažmentu škôl, ktoré sa uskutoční ako 1-dňové vzdelávanie dňa 25. 10. 2021 v online prostredí od 13:00 hod. do 18:00 hod.

Bližšie informácie nájdete nižšie a na Výzva na prihlasovanie na vzdelávanie školského manažmentu – ŠPÚ (statpedu.sk)

VÝZVA NA PRIHLASOVANIE NA VZDELÁVANIE ŠKOLSKÉHO MANAŽMENTU

Štátny pedagogický ústav pripravuje bezplatné inovatívne vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese základných a stredných škôl. Cieľom vzdelávania je oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe v oblasti implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry v školskom vzdelávacom programe, prostredníctvom toho podporovať interkultúrnu výchovu a zohľadňovať jazykovú odlišnosť žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

Vzdelávanie je určené pre školský manažment:
–    riaditeľ školy alebo zástupca riaditeľa, alebo iný člen vedenia školy, napr. predseda predmetovej komisie,
–    administratívny pracovník, ktorý sa podieľa na riadiacom procese školy.
Po absolvovaní vzdelávania dostanú účastníci certifikát vydaný Štátnym pedagogickým ústavom.

Obsah inovatívneho vzdelávania:
–    Možnosti vyučovania rómskeho jazyka v ZŠ a SŠ
–    Možnosti používania rómskeho jazyka vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ
–    Spolupráca s rómskou komunitou – rodina, škola
–    Inovatívne vzdelávacie metódy a didaktické prístupy
–    Podpora interkultúrnej výchovy
–    Príklady dobrej praxe

Bližšie informácie nájdete v letak .

1-dňové vzdelávanie sa uskutoční dňa 25. 10. 2021 v online prostredí od 13:00 hod. do 18:00 hod.

V prípade záujmu prosíme vyplňte, podpíšte a pošlite naskenovaný:
prihlasovaci_formular_iv_pre_skolsky_manazment
suhlas-dotknutej-osoby

na adresu jozef.facuna@statpedu.sk do 21. 10. 2021 do 18:00 hod.

V prípade doplňujúcich otázok a informácií kontaktujte elektronicky:
PhDr. Jozef Facuna, PhD., manažér projektu: jozef.facuna@statpedu.sk