Vážení zákonní zástupcovia/rodičia,

na základe rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu,  v zmysle uznesení vlády SR ,Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU, ktorý bol vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR vo väzbe na epidemiologickú situáciu COVID-19 v Slovenskej republike je vypracovaný manuál pod názvom „Návrat do škôl 2021“, ktorý  predovšetkým slúži pre zriaďovateľov materských škôl, základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a súčasne aj  pre ich riaditeľov.

Podľa krokov manuálu „Návrat do škôl 2021“ zriaďovateľ školy/školského zariadenie je povinný nahlásiť do 21. 12. 2020 do 14:00 prostredníctvom  formulára

 „Formulár na indikatívne zisťovanie záujmu o dodanie množstva potrebných antigénových testov na testovanie na ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

počet záujemcov o testovanie a miesto testovania za svoje školy a školské zariadenia tak, aby príslušné okresné úrady zabezpečili pre testovacie odberové miesto (MOM) dostatok antigénových testov.

Uvedené zistenie záujmu o testovanie, je potrebné z dôvodu plynulého zabezpečenia logistiky a distribúcie antigénových testov prostredníctvom Ministerstva vnútra SR.

Z tohto dôvodu Vás zákonní zástupcovia/rodiča prosíme o vyplnenie príslušného dotazníka, či máte záujem:

  • pokračovať vo vzdelávaní dištančnou formou, alebo
  • prezenčnou formou vzdelávania a zároveň, či súhlasíte s pretestovaním na ochorenie COVID-19 svojho dieťaťa/žiaka a jedného zákonného zástup-cu/rodiča testovaného dieťaťa/žiaka.

V prílohe Vám dávame do pozornosti web stránku MŠVVŠ SR, – aktuálne témy – „Návrat do škôl 2021“  kde sa príslušný manuál nachádza (tam je uložený aj príslušný formulár Dotazník indikatívneho záujmu o testovanie).

V Poprade, 17. 12. 2020

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, v. r., predseda – štatutár SRRZ

Návrat do škôl 2021 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)