Vážení rodičia/zákonní zástupcovia,
touto cesto Vás informujeme, že na webovej stránke ministerstva školstva na Slovensku bol zverejnený návrh Katalógu podporných opatrení, ktorý vypracovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže v rámci implementácie Komponentu 6 Plánu obnovy a odolnosti SR (POO SR), za účelom konzultácie s odbornou verejnosťou:  https://www.minedu.sk/navrh-katalogu-podpornych-opatreni/

a z toho dôvodu Vás SRRZ  RZ pri škole a školskom zariadení vyzývame o zapojenie sa, pretože pojednáva sa tam o konkrétne kroky v edukácii na Slovensku.

Vypracovanie a zverejnenie katalógu súvisí s prebiehajúcim MPK na portáli Slovlex (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-502) ku návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. a ktorým sa plnia reformy 2 a 5  Komponentu 6 POO SR, konkrétne :
• zmena definície dieťaťa a žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• definícia školskej segregácie,
• zavedenie a vymedzenie podporných opatrení,
• obmedzenie opakovaní ročníka,
• zavedenie úvodného ročníka,
• spresnenie niektorých ustanovení o hodnotení žiakov.

Pripomienky posielajte do 20. 10. 2022 na e- mail: predseda.srrzpp@gmail.com

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda – štatutár SRRZ

Príloha: Formulár na pripomienkovanie