1 Slovenská rada rodičovských združení
Ste 229855. návštevník Aktualizované 14.10.2019 17.56 © 2009 Koval Vasil
logo SRRZ Slovenská rada rodičrovských združení EPA
grafika grafika grafika
Dokumenty
Vitajte na oficiálnych stránkach SRRZ (Slovensej rady rodičovských združení). Pripomienky a návrhy na web stránku adresujte na e-mail kovalvasil(zavinač)gmail.com, ostatné pripomienky a návrhy na e-mail srrzpp(zavináč)gmail.com.

Kondolenčný list k tragickému úmrtiu Mgr. J. Budza
 • Kondolenčný list k tragickému úmrtiu Mgr. J. Budza


 • Návrat detí/žiakov do škôl
 • Návrat detí/žiakov do škôl


 • OPATRENIA SRRZ počas trvania pandémie koronavírusu na ochorenie COVID – 19 a nový koronavírus SARS-CoV-2
 • OPATRENIA SRRZ počas trvania pandémie


 • Opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR


 • Usmernenie pre vzdelavanie
 • Usmernenie pre vzdelavanie
 • Organizačná štruktúra krízového štábu SRRZ


 • Oznámenie pre registráciu organizačných jednotiek SRRZ – RZ do registra Ministerstva vnútra SR a správnych poplatkov
 • Oznámenie pre registráciu organizačných jednotiek SRRZ


 • Vážené SRRZ – RZ, organizačná jednotka SRRZ!

  Zákonom č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií, ako aj novely zákona č. 83/1990 Zb. z. je povinnosťou zaregistrovať organizačnú jednotku (ďalej len OJ) SRRZ - RZ so štatutárnym orgánom do registra MV SR.

  Z toho dôvodu Vás prosíme:
  1. stiahnuť a vyplniť súhlas dotknutej osoby na počítači nie rukou a zaslať poštou na adresu kancelárie SRRZ, Široká 1920/2, 058 01 Poprad. Vyplnené tlačivo súhlas DO prosím zaslať vo worde najprv na kontrolu na tento mail, aby sme urýchlili proces vybavenia.
  2. stiahnuť tlačivo vzor RL do počítača, vyplniť a zaslať ho mailom späť vo worde (NIE PDF), aby som v súbore mohla robiť úpravy, spolu so skenom podpísanej zápisnice z volieb predsedu (prosím použiť aktuálne tlačivo z prílohy).
  3. Uhradiť správny poplatok v zmysle refakturácie (tieto zákony majú dopad aj na novelu zákona o dani z príjmov právnických a fyzických osôb predovšetkým v § 50 v povinnosti prijímateľov 2 - 3 % zaplatenej dane s tým, že ak nebude OJ nahlásená v registri MV SR, aj keď bude mať podpísanú notársku zápisnicu, finančná správa 2 - 3 % zaplatenej dane na účet OJ nepoukáže).

  Prosíme Vás požadované údaje doručiť obratom, najneskôr do 21. 02. 2020.

  Zároveň Orgány SRRZ (Výkonný výbor a Revízna komisia) Vás upozorňujú, že pokiaľ dlžné členské príspevky nebudú do 20. 02. 2020 pripísané na účet SRRZ, nebude Vaše SRRZ – RZ ako OJ a predseda – štatutár Vášho SRRZ – RZ na MV SR zaregistrované a správca dane rovnako nepoukáže 2 – 3 % zaplatenej dane (citujeme: „Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi, ktorého daňovník určil vo vyhlásení len vtedy, ak sú splnené všetky podmienky podľa § 50 ods. 6 zákona o dani z príjmov. Správca dane bude postupovať v zmysle doplneného ustanovenia § 50 ods. 6 písm. j) zákona o dani z príjmov už od 1. januára 2020, teda už aj pri poukazovaní asignácie dane za zdaňovacie obdobie 2019“).

  Prosíme používať aktuálne tlačivá z prílohy!

 • R E G I S T R A Č N Ý L I S T
 • Súhlas dotknutej osoby
 • Pre rýchlejšiu a efektívnejšiu komunikáciu Vás prosíme používať emailovú poštu srrzpp@gmail.com


  Pozvánka na 28. celoslovenský snem SRRZ.

 • FR oznámenie k registru SRRZ
 • Pozvánka na 28. celoslovenský snem SRRZ

 • 13. Európsky deň rodičov a škôl "Dni umenia dvoch národov".

 • Sponzorský dar na vystúpenie k 13. EDRaŠ na európskej a národnej úrovni - generačný projekt Dni umenia dvoch národov
 • Zámer 13. Európskeho dňa rodičov a škôl - Krakov
 • Súhlas so spracúvaním SRRZ.docx.


 • Prihlášky na ocenenie pri príležitosti EDRaŠ a EFUŠ 2019


 • Pozor EDRaŠ 2018/2019 Projekt hlasné čítanie s porozumením "Pes Gordon a jeho priatelia" autorka Mária Vrkoslavová - Ševčíková je to spojené so súťažou ktorá trvá od 14.11. 2018 do 14.05. 2019


 • E-schranka pre rodičovské združenia


  Dokumenty na školský rok 2018/2019-Prosíme štatutárov - predsedov jednotlivých RZ, aby si skontrolovali aktuálnosť zriaďovacích listín (registračný list, súhlas dotknutej osoby, potvrdenie z MV SR o pridelenom IČO, stanovy 8, 9 a 10). Pre vydanie registračného listu, treba na adresu kancelárie doručiť súhlas dotknutej osoby.
 • Pokyny na úhradu členského príspevku v šk. roku 2018/19
 • Tlačivo - hlásenie o počte žiakov.
 • Dotknutá osoba
 • Vzor-zmena.
 • Vzor-registračný list.
 • Stanovy8.
 • Stanovy9.
 • Stanovy10.


 • Výsledky volieb do organov SRRZ 2017


 • Rokovanie SRRZ a ŠPU
 • Memorandum o spolupráci medzi SRRZ A ŠPU


 • Články rodičov SRRZ - 2017


 • Vzor registračného lístu


 • Hlásenie o počte žiakov na škole


 • Metodický pokyn pre školský rok 2017/2018


 • Výhody a prínos členstva v SRRZ


 • Stanovisko MF SR pre zápis IČO SRRZ - RZ pri škole alebo pri školskom


 • Projekt „Digitalizácia vo väzbe na hlasné čítanie“


  POZOR zmena žiadosti pre IČO SRRZ - RZ - organizačnej zložky SRRZ!!!!!!!!!!.
 • Oznám rodičovským združeniam..
 • Žiadosť o pridelenie IČO pre organizačnú zložku..
 • Žiadosť o zmenu/ výpis údajov o organizačnej zložke..


  Európska asociácia rodičov.
 • Európska asociácia rodičov a jej úloha.
 • Manifest 2000.
 • Manifest 2015.

  Návrh Programového vyhlásenia vlády: Vážení rodičia prekladáme Vám návrh Programového vyhlásenia vlády, prosíme prečítajte si ho a pošlite SRRZ Vaše pripomienky. Prosíme o prehodnotenie časti "Školská politika". S pozdravom Ing. Júlia Lindtnerová, predsedníčka SRRZ a VV SRRZ.
 • Programové vyhlásenie vlady.

  Vyhlásenie signatárov pre šklostvo.
 • Vyhlásenie signatárov pre školstvo.

 • Dotácie a povinnosť podania daňového priznania občianskym združením - vyjadrenie MF

 • Nové stanovy SRRZ!!!!!!!!

 • dodatok č. 1 k stanovám SRRZ 9, ktorý bol prerokovaný na23. celoslovenskom sneme SRRZ 12.12. 2015!!!!!!!!

  Na 24. celoslovenskom sneme v Poprade dňa 10.12. 2016 bol schválený dodatok č. 2 k stanovám SRRZ. Tento dodatok č. 2 bol potvrdený MV SR dňa 03.02. 2017. Tento dodatok sa týka cieľa a činnosti SRRZ a práv a povinnosti členov SRRZ na riešenie žiadosti a podnetov od zákonných zástupcov - rodičov v písomnej forme. Ing. Júlia Lindtnerová, predsedníčka SRRZ

 • dodatokč. 2 k stanovám SRRZ 9, ktorý bol prerokovaný na24. celoslovenskom sneme SRRZ 10.12. 2016!!!!!!!!

 • POZOR rodicovské združenia !!!!!!!!!!

 • Výzva pre rodicovské združenia ohladom indentifikátora !!!!!!!!!!

  Práva a povinnosti členov SRRZ - RZ pri škole alebo pri školskom zariadení pre školský rok 2015/2016!!!!!!!!!!.
  Štatistický úrad SR vo vzťahu k SRRZ a k SRRZ - RZ pri škole alebo pri školskom zariadení - vzor tabuliek na vypísanie žiadosti pre SRRZ zo strany SRRZ - RZ a zaslať e-mailom na julia.torokov@gmail.com.
 • Výzva pre SRRZ-SR pri škole alebo pri školskom zariadení..


 • Oznámenie o prestahovaní kancelárie SRRZ !!!!!!!!!!


  UPOZORNENIE:!!!!!.
 • Upozornenie pre rodičovské združenia.

 • Striedavá návšteva dvoch škôl  POZOR SRRZ - RZ pri škole a školskom zariadení !!!!!!!!!!.
 • Zrušenie registrácie platitela dane • Oznamujeme všetkým členom SRRZ a spolupracujúcim organizáciám zmenu adresy kancelárie SRRZ od 30. 09. 2014, kde prosíme zasielať poštu:

  Slovenská rada rodičovských združení
  Široká 2
  058 01 Poprad - Velká
  e-mail:
  julia.torokova@gmail.com

  mobil: 0949 624 062
 • Členovia
  Rodičovské noviny Adresy členov Výkonného výboru
  Korešpondencia SRRZ Foto a video
  Kontakt Download
  Grafika Grafika