Príhovor

 

Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia škôl a školských zariadení, dámy a páni,

začiatok školského roka je vždy významnou udalosťou v rodine, u rodičov, žiakov a učiteľov. Je to slávnostná chvíľa, na ktorú spomínajú najmä tí, čo idú do školy po prvýkrát. Tešia sa z tejto nezabudnuteľnej udalosti a spomínajú na ňu po celý svoj život, pretože vzdelanie je veľký dar a celoživotné bohatstvo. Všetci vieme, že škola je miestom na získanie kvalitných vedomostí.
Všetci vidíme rozvoj digitalizácie vo vzdelávaní, učenie sa finančnej gramotnosti, podporu výučby cudzích jazykov, športu, ochrany životného prostredia a samozrejme nezabúdame ani na hlasné čítanie.
Výchova a  vzdelávanie, múdrosť a tvorivosť našich ľudí má viesť k tomu, aby dokázali dosiahnuť významné spoločenské postavenie. Vzdelávanie je nielen o poznávaní nových vedomostí, ale najmä o rozvíjaní  hodnotového sveta ako je vzťah k vlastnému národu, tolerancia, humánnosť, ale aj pracovitosť, vytrvalosť, nezištnosť a pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú.
Školstvo je jedna veľká rodina. Patria do nej pedagógovia, deti, žiaci, študenti, rodičia s toleranciou, priateľstvom, otvorenosťou a poriadkom.
Základom výchovno – vzdelávacích aktivít je škola a školské zariadenie. Práve škola a školské zariadenie je priestorom tvorivosti, samostatnosti a uplatňovania moderných metód výučby. Je nevyhnutné posunúť status učiteľskej profesie na pozície spoločenskej úcty a ohodnotenia. V  práci učiteľa je kľúčovou osobou žiak a otvorená komunikácia so zákonnými zástupcami.
Škola, školské zariadenie, učiteľ sú partnermi pre rodiča. Učitelia pomáhajú žiakov odborne, ale aj ľudsky pripraviť na ich budúcu kariéru i život. V živote nie je zvyčajne veľa takých, ktorí Vám chcú v takejto vážnej úlohe pomáhať. Zákonní zástupcovia majte v úcte učiteľov Vašich detí.
Milí žiaci, veríme, že ste prázdniny využili na zmysluplné oddychové aktivity. Vedomosti, ktoré Vám Vaše školy, Vaše školské zariadenia, Vaši učitelia ponúkajú, sú mimoriadnou cennosťou i darom…
Výchova a vzdelanie je najlepšou obranou človeka a napokon i spoločnosti nielen pred neznalosťou, ale aj pred chudobou, nezamestnanosťou a neúspechom, je kľúčom na trh práce. Je to hodnota, s ktorou môžete pomýšľať na zabezpečenie vlastného úspechu, ale aj úspechu svojej školy, ba krajiny. Kto porozumie tejto zákonitosti, nemusí  sa obávať o svoju budúcnosť.
Na záver Vám všetkým žiakom želáme dobrých, múdrych a tvorivých učiteľov, učiteľom cieľavedomých a po vedomostiach túžiacich žiakov a rodičom, aby svojimi silami dokázali aj v novom školskom roku pomáhať v škole a v školskom zariadení svojho dieťaťa.

Poďakovanie za spoluprácu a podporu pri realizácii projektov v školskom roku 2018/2019:

Ďakujeme za podnetné názory a  pripomienky, ako aj návrhy na riešenie cieľov a činnosti v Slovenskej rade rodičovských združení, za milé slová a prejavy dôvery s ktorými ste sa na nás obracali v školskom roku 2018//2019 jednotlivým rodičovským združeniam pri školách a školských zariadeniach, ako aj riaditeľom, učiteľom, rodičom a žiakom škôl a školských zariadení. Ďakujeme OZ Striedavá starostlivosť za podnety na riešenie, ktoré všetci vieme nie je jednoduché riešiť. Problém SRRZ vidí v tom, že zákonné normy týkajúce sa vzdelávania detí rodičov v striedavej starostlivosti sa neriešia na príslušných ministerstvách komplexne, konštruktívne a naraz spoločne. Stále je najjednoduchšie odpovedať, aby stanovisko dal v rozsudku príslušný sudca, kde rodičia majú pojednávanie.
Ďakujeme za prijatie záštity v projektoch SRRZ šk. r. 2018/2019 pánu prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi, spoluprácu na projektoch MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, OZPŠaV SR, Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí a pani prof. M. Patakyovej – verejnej ochrankyni práv a Štátnemu pedagogickému ústavu.
Ďakujeme za spoluprácu pani spisovateľke Márii Ševčíkovej – Vrkoslavoej. Základným školám v Brezne, v Podolínci, Mestu Brezno, Mestu Prievidza, Základným umeleckým školám v Poltári, Prievidzi, Bojniciach, Novákoch, Nitrianskom Pravne, Handlovej, RKFÚ v Prievidzi a BÚ v Banskej Bystrici.
Ďakujeme za spoluprácu na kvalitnej odbornej úrovni zamestnancom Prezidentskej kancelárií v SR, Úradu vlády v SR, Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, Štátnej školskej inšpekcii, Štátnemu pedagogickému ústavu, Výskumnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie, odborom školstva a v neposlednom rade Ministerstvu vnútra SR, sekcia verejnej správy odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie registrácií klasifikácii a registrov.