O nás

Čo je SRRZ

Slovenská rada rodičovských združení (ďalej len SRRZ) so sídlom Široká 1920/2, Poprad – nezávislé, apolitické, pluralistické občianskeho združenie, ktoré združuje a reprezentuje rodičovské združenia pri školách a školských zariadeniach na Slovensku. Do dnešného dňa má registrovaných 1457 členov – rodičovské združenia pri školách a školských zariadeniach.
Registrácia Stanov SRRZ je na MV SR VVS/1-900/90-3897-12 zo dňa 18. 06. 1991 v znení svojich 12. platného dodatku.

Cieľ SRRZ

Pomáhať zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania, zabezpečovať ochranu záujmov, poukázať na práva a povinnosti zákonných zástupcov, rodičov a detí, podieľať sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov, zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúcich sa výchovy a vzdelávania detí v škole a školských zariadeniach, spolupracovať s orgánmi štátnej správy, samosprávy a inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní mladej generácie, pomáhať pri rozvoji záujmovej činnosti, podporovať projekty škôl a školských zariadení – to je v kľúčových slovách vyjadrená činnosť, ciele, poslanie SRRZ.
Od 19. 06. 1991, ktorý je rokom jej vzniku, prešlo svojím vývojom a od 31. 03. 1996 je plnoprávnym členom Európskej asociácie rodičov (ďalej len EPA) v Bruseli, v spolupráci s ktorou sa podieľa na realizácii aj medzinárodných projektov a v obsahu svojej činnosti aktuálne pokračuje v plnení cieľa – pracovať spoločne v partnerstve rodina a škola, pri zvyšovaní kvality edukačného procesu detí, poukazovať na 3 základné piliere v školách a v školských zariadeniach rodič- pedagóg – žiak.
EPA – EUROPAEN PARENTS ASSOCIATION /Európska asociácia rodičov/ bola založená na kongrese v Miláne v roku 1985. Vznikla na základe schválené Štatútu, ktorý podlieha Belgickým zákonom so sídlom v Bruseli.
Členstvo v EPA-e majú rodičia z národných rodičovských organizácii členských štátov Európskej únie a otvára sa aj krajinám Európy mimo EÚ – hlavne asociovaným krajinám. EPA je pluralistická organizácia, ktorá nemá politickú a ani religióznu príslušnosť. Základom EPA vychádza z myšlienok a ideálov, viery presvedčenia, kultúr jednotlivých krajín a jej cieľom je pracovať spoločne pre zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu našich detí– žiakov.
Základné princípy ustanovila EPA vo svojich stanovách (Paper of Principales) v roku 1987. EPA v stanovách definovala, že táto rodičovská asociácia tvorí skupinu rodičov, ktorých hlavnou úlohou je vzdelávanie a výchova ich detí na národnej európskej úrovni. Práca EPA je zameraná na školu a rodinu.
V roku 1996 podpísala EPA s ETUCE (Europaen Trade Union Commitee for Education – Európska učiteľská organizácia) spoločnú deklaráciu pod názvom Deklarácia o partnerstve, ktorá poukazuje na význam partnerstva vo vzdelávaní medzi rodičmi a učiteľmi (24.11. 1996 v Kodani). V tejto deklarácii je vyzdvihnutý význam dialógu na všetkých úrovniach regionálnej, národnej a európskej úrovni.

Výkonný výbor SRRZ v zastúpení predsedníčkou a štatutárom SRRZ
Bc. Ing. Júliou Lindtnerovou

 Výhody – prínos členstva SRRZ:

– podpora striedavej osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi,
– riešenie problémov menšín žijúcich na Slovensku,
– spolupráca s rodičmi a pedagogickými pracovníkmi pri zaraďovaní do edukačného procesu detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
– oslobodenie od dane z príjmov vyberaných členských príspevkov, ktorých výška je schválená snemom alebo plenárnym zasadnutím,
– spolupráca a podpora riešenia problémov rodičovských združení prostredníctvom SRRZ u štátnych a verejných orgánov, v odborovom zväze pracovníkov školstva a vedy SR
– pripomienkovanie legislatívy v oblasti školstva, pedagogických a nepedagogických pracovníkov školstva a pomoc pri riešení problémov
– pomoc pri riešení problémov rodičov a detí súvisiacich s výchovno -vzdelávacím procesom
– metodicko – kontrolnú činnosť rodičovských združení
– podpora talentov
– pomoc pri riešení problémových žiakov
– pomoc pri riešení nátlakových skupín, pri terorizovaní a drogách
– podpora duálneho vzdelávania
– podpora umelej inteligencie s vyzdvihnutím hlasného čítania
– riešenie písomne zaslaných podnetov od zákonných zástupcov – rodičov, rodičovských združení, pedagógov v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu
– plnenie písomne predložených požiadaviek SRRZ – rodičovských združení podľa ich reálnej potreby na výkon ich práce v škole alebo v školskom zariadení v zmysle ich otázky – konkrétna práca pre SRRZ – RZ podľa písomnej požiadavky
– zastúpenie rodičovských združení na európskej úrovni ako člen Európskej asociácie rodičov (ďalej len EPA) v Bruseli, podieľanie sa na projektoch EPA, návrh projektov škôl a školských zariadení na Alcuin cenu.