Je tu nový školský rok a s ním aj zmeny v reforme školstva, ako aj čerpanie finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti.

Inklúzia –  reforma v školstve priniesla aj povinné financovanie asistentov učiteľa štátom. Sú prideľovaní na triedu nie na žiaka, ktorý asistenta potrebuje.  Reforma priniesla aj asistenta do materskej školy. Materské školy dostanú aj člena školského podporného tímu, ktorý môže pozostávať zo školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga, školského logopéda či liečebného pedagóga. Táto zmena sa týka aj špeciálnych škôl, ktoré sú nenahraditeľnou súčasťou vzdelávania. Toto sú podstatné zmeny v reforme na podporu žiakov so špeciálnymi potrebami. Zákon  obsahuje Katalóg podporných opatrení, ktorým sa budú asistenti a odborní zamestnanci riadiť. V tomto Katalógu je delená podpora pre žiakov na všeobecnú, cielenú a špecifickú.

Všeobecné podporné opatrenia sú dostupné pre všetky deti a všetkých žiakov, ide napríklad o preventívne programy.

Cielené podporné opatrenia sú určené pre deti a žiakov na prekonávanie menej závažných prekážok vo výchove a vzdelávaní, ide o krízovú intervenciu či doučovanie.

Špecifickým podporným opatrením je napríklad debarierizácia či zabezpečenie špecializovaných intervencií.

Pri každej kategórii sa uvádzajú konkrétne podporné opatrenia, ako aj to, ktoré z týchto opatrení je nárokovateľné.

Citujeme: „Veľmi dôležitým aspektom tohto zákona je to, že podporu dostanú všetci žiaci bez ohľadu na diagnózu. Ide hlavne o preventívne aktivity zamerané na boj proti šikane, zdravý životný štýl a psychologické zdravie. Na školách ich bude povinne realizovať odborný zamestnanec. Rovnako to bude pri potrebe cielenej intervencie, pôjde napríklad o konzultácie so školským psychológom. Na tieto typy podpory bude mať každý žiak nárok bez ohľadu na to, či má, alebo nemá zdravotné znevýhodnenie,“ opísala štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Svetlana Sithová.

Zákon upravuje aj definíciu dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Pôvodná definícia zastrešovala iba žiakov so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia a intelektovo nadaných, čiže žiakov, ktorí majú stanovenú diagnózu zariadením poradenstva a prevencie. Nová definícia zahrnie aj deti, ktoré majú oslabenia, potrebujú podporu dočasného krátkodobého charakteru, napríklad po prekonanej traume.

Podpora je daná aj pre žiakov, pre ktorých vyučovací jazyk školy nie je materinským jazykom. Tým sa zabezpečí aj podpora pre deti s rómskym materinským jazykom ako aj pre migrantov či imigrantov, či ukrajinských žiakov/deti. Vypracované budú aj sprievodné materiály.

Na 3230 asistentov učiteľa v školskom roku 2022/2023 je vyčlenených zo štátneho rozpočtu takmer 43,2 milióna €.  MŠVVaŠ SR sa podarilo na ďalší školský rok predĺžiť eurofondové projekty. Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov I a II v sume 48 miliónov €, vďaka čomu bude na školách v nasledovnom školskom roku pracovať ďalších 2914 asistentov učiteľa.  Na asistentov učiteľa sú vyčlenené finančné prostriedky aj z Plánu obnovy a odolnosti.

Citujeme: „Naším cieľom je pomáhať takto k vytvoreniu optimálnych podmienok na vzdelávanie pre každého žiaka aj žiačku,“ priblížila štátna tajomníčka pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová. Na základe spolupráce s NIKA (Národná implementačná a koordinačná autorita) sa podarilo pridelenie ďalších približne 600 asistentov z Plánu obnovy a odolnosti od októbra 2022.

Systém podpory asistentov v rámci Plánu obnovy a odolnosti bude od októbra 2022 zmenený aj v rámci prideľovania.  Do konkrétnej školy a triedy ich umiestni poradenské centrum na základe potrieb žiakov. „Nový systém podpory detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude nastavený tak, aby zohľadnil potreby všetkých žiakov, ktorí budú potrebovať jeho podporu,“ doplnila Síthová.

Okrem toho budú od septembra pôsobiť na školách pre žiakov, ktorí majú špeciálne potreby alebo zdravotné problémy, aj zdravotnícki pracovníci. Poskytovať budú zdravotnú a ošetrovateľskú činnosť. „Zdravotnícky pracovník môže okrem toho robiť skríning, aby identifikoval u žiakov zdravotné problémy, ale môže aj realizovať preventívne a poradenské aktivity v oblasti zdravého životného štýlu,“ dodala štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR.

Pilotný projekt ( skúšobný projekt)bude realizovaný v materských, základných, stredných školách, zahŕňajúc aj špeciálne školy, spojené školy či odborné učilištia. Podporených bolo sumou 3,4 milióna € z Plánu obnovy a odolnosti spolu 92 škôl. Školy môžu z tejto sumy čerpať od 1. septembra 2022 do konca augusta 2024.

S nárastom počtu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rastie aj záujem rodičov integrovať svoje deti do bežných škôl a pre uľahčenie tohto procesu využívať aj podporu asistenta učiteľa na vyučovaní. Z výsledkov prieskumu, ktorý uskutočnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v roku 2015 vyplynulo, že učitelia i riaditelia škôl vidia najväčší prínos asistenta učiteľa v tom, že individuálnym prístupom pomáha v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu žiakom, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Tým pádom môžu byť aj žiaci s takýmito potrebami integrovaní do bežnej školy a môžu sa vzdelávať v hlavnom prúde vzdelávacieho procesu. Asistent učiteľa s pomocou špeciálneho pedagóga a školského psychológa pomáha skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním.

Renáta Hromasová upozornila hlavne na to, že práca asistenta učiteľa je špecifická v tom, že každé dieťa je iné a aj každé potrebuje inú pomoc. Niektoré deti potrebujú, aby im asistent pomáhal viac, iné potrebujú pomôcť menej. Všetko záleží od problémov, ktoré dieťa má.

 „ Asistent učiteľa je ako most medzi žiakom, s ktorým pracuje a ďalšími žiakmi v triede a medzi ním a učiteľom,“ zdôrazňuje Renáta Hromasová.

Celkove by sme povinnosti asistenta mohli zhrnúť do nasledujúcich bodov:

 1. Asistent učiteľa vchádza do triedy skôr ako žiak, s ktorým pracuje. Privíta ho v škole a pomôže mu pripraviť si pomôcky na vyučovanie.
 2. Na matematike asistent pomáha žiakovi pochopiť znenie slovnej úlohy. Snaží sa mu text zjednodušiť tak, aby mu porozumel. Na geometrii mu pomáha pracovať s kružidlom, pravítkami alebo inými potrebnými pomôckami.
 3. Na materinskom alebo cudzom  jazyku asistent vysvetľuje ešte raz javy a poučky, ktorým dieťa nerozumie. Ak žiak nestíha pracovať s triedou, asistent s ním pracuje jeho vlastným tempom.
 4. Na dejepise, geografii, fyzike, biológii, chémii asistent diktuje žiakovi poznámky, ak ich nestíha prečítať z tabule, pomáha mu robiť poznámky z učebnice
  5. Pri písaní písomnej práce asistent zjednodušuje zadania úloh a viackrát sa ich snaží žiakovi vysvetliť, aby otázku pochopil a dokázal na ňu odpovedať.
 5. Keď učiteľka v rámci hodiny ide niečo vysvetliť žiakovi, s ktorým pracuje asistent, ten preberá jej úlohu a pracuje s triedou, väčšinou kontroluje plnenie úloh, ktoré učiteľka žiakom zadala.

Asistent učiteľa pomáha deťom aj  v reálnych situáciách v škole, napríklad na dvore školy cez veľkú prestávku alebo v jedálni počas obeda.

Príprava asistenta učiteľa pred vyučovaním

Asistent učiteľa, podobne ako učiteľ, sa pripravuje na vyučovanie. S učiteľom sa porozprávajú o tom, čo sa bude na vyučovaní preberať. Učiteľ povie, do akej miery má integrovaný žiak nové učivo ovládať, čo je pre neho podstatné. Učiteľ s asistentom pripravujú vhodnú písomku, ktorá je odlišná od bežnej písomky v triede.

Medzi žiakom a asistentom učiteľa sa skôr či neskôr vytvára určitý druh dôvery, akýsi hlbší vzťah. Renáta Hromasová na základe svojich skúseností zistila, že väčšinou takýto žiak u nej hľadá psychickú podporu, a to nielen pri písaní písomiek, keď ho musí často povzbudzovať, ale aj vtedy, keď ide napríklad k tabuli. Keď je pred tabuľou, často s ňou nadväzuje zrakový kontakt, vďaka ktorému nadobúda istotu.

Renáta Hromasová je presvedčená, že integrácia žiakov do bežného kolektívu pomáha integrovaným žiakom vo viacerých oblastiach:

 1. žiak je viac motivovaný, pretože vidí, čo všetko musia spolužiaci vedieť, a to ho poháňa vpred,
 2. má snahu sa aktívne zapájať do vyučovania,
 3. je komunikatívny,
 4. ak je kolektív dobrý, má chuť chodiť do školy,
 5. vďaka tomu, že mu je zo strany asistenta venovaná dostatočná pozornosť, napreduje v získavaní poznatkov.

Aby si asistent učiteľa  získal rešpekt a dôveru aj ďalších detí v triede, potrebuje podporu učiteľa, jeho plnú dôveru a priestor na svoju prácu. Ak deti vidia, že asistent je pre učiteľa kolega a autorita, preberú tento model tiež. Otvorený, tvorivý asistent učiteľa s rýchlym odhadom situácie a dôsledným správaním je pomocníkom pre učiteľa a tvorcom dobrej atmosféry v triede.

Náplň práce asistenta učiteľa

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 2359001 – Pedagogický asistent Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport Počet voľných miest: 1 Náplň práce: Pedagogický asistent učiteľa. Spoluúčasť (podľa požiadaviek učiteľa) na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, najmä na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Kvalifikačné predpoklady: pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Ďalšie kritériá a požiadavky:

 1. ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1, písm. d) s poukazom na § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 2. bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b) s poukazom na § 15 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z., doložiť čestným vyhlásením,
 3. zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) s poukazom na § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 4. spôsobilosť na právne úkony

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. profesijný štruktúrovaný životopis,
 3. doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov),
 4. čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 5. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 16 ods. 1, ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z., ktoré vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
 6. čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predkladaných dokladoch,
 7. súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac),
 8. presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt,

úspešný uchádzač poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra podľa § 15a ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) môže prideliť zriaďovateľovi verejnej školy na základe jeho žiadosti finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ďalej len „AU“) podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 55/2021 o postupe pri predkladaní požiadaviek na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. V súlade s § 6 a § 6a uvedeného zákona môže ministerstvo prideliť finančné prostriedky aj zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej školy.

Konkrétna podpora učiteľa pri starostlivosti o deti a žiakov v triede. V tomto školskom roku je na asistentov učiteľa vyčlenených spolu 91,2 miliónov eur, vďaka čomu bude na školách pôsobiť 6 744 asistentov učiteľa. Okrem toho sa podarilo presadiť navýšenie počtu asistentov aj z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR (POO). Ďalší asistenti tak do škôl pribudnú už v októbri. Ďalším podporným opatrením z POO pre deti so špeciálnymi potrebami či zdravotnými potrebami sú aj zdravotnícki pracovníci v školách.

Systém podpory asistentov v rámci plánu obnovy bude od októbra 2022 zmenený aj v rámci prideľovania.  Do konkrétnej školy a triedy ich umiestni poradenské centrum na základe potrieb žiakov. „Nový systém podpory detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude nastavený tak, aby zohľadnil potreby všetkých žiakov, ktorí budú potrebovať jeho podporu,“ doplnila Síthová.

Okrem toho budú od septembra pôsobiť na školách pre žiakov, ktorí majú špeciálne potreby alebo zdravotné problémy, aj zdravotnícki pracovníci. Poskytovať budú zdravotnú a ošetrovateľskú činnosť. „Zdravotnícky pracovník môže okrem toho robiť skríning, aby identifikoval u žiakov zdravotné problémy, ale môže aj realizovať preventívne a poradenské aktivity v oblasti zdravého životného štýlu,“ dodala štátna tajomníčka.

MŠVVaŠ SR prideľuje jednotlivým zriaďovateľom škôl finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu.

Od 1. júla 2022 je mesačný normatív na osobné náklady asistenta učiteľa  je vo výške 1 047 EUR.

V Poprade, 07. 09. 2022                              Spracovala. Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda – štatutár SRRZ

Zdroj:

https://www.minedu.sk/

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/3327/co-robi-asistent-ucitela-skusenosti-asistentky-s-dlhorocnou-praxou

https://inklucentrum.sk/wp-content/uploads/2021/06/Buletin_Ped-Asistent.pdf