Vážení členovia a priatelia EPA,

Na základe oznámenia na generálnom zasadnutí EPA 18. apríla 2024 na Cypre, predstavenstvo EPA otvára výzvu na predkladanie žiadostí na ocenenie EPA ALCUIN na rok 2024.

Ocenenie EPA ALCUIN prvýkrát udelila EPA v roku 1991, aby zdôraznila podstatnú úlohu rodičov pri vzdelávaní ich detí. EPA oceňuje najlepšiu vzdelávaciu inováciu v Európe tým, že toto uznanie udeľuje osobe, škole, skupine alebo aktivite nominovaným členmi EPA, ministerstvami školstva v krajinách, Európskou úniou, alebo Európskou komisiou.

EPA ALCUIN ocenenie sa udeľuje najlepšej vzdelávacej iniciatíve, ktorá bude  hodnotená podľa nasledujúcich kritérií:

  1. Originalita:

Projekt má mať kvalitu nového a originálneho. Charakteristiky jedinečnosti. Jedinečnosť je v Európe ťažké dosiahnuť a následne oceniť. Ak je koncepcia založená na existujúcich aktivitách, je potrebné deklarovať pôvodné zdroje. Minimálnou požiadavkou na riadneho kandidáta pre ocenenie EPA ALCUIN je prispôsobenie sa miestnym alebo národným potrebám s ohľadom na špecifickú (multi)kultúrnu situáciu. Projekt má preukázať nápaditosť, originalitu, mieru kvality, autentickosti, osobitosti a vzácnosti.

  1. Príspevok na vzdelávanie:

Projekt má zavedením do praxe, vyjadriť vplyv a vklad rodičov do procesu výchovy a vzdelávania sa ich detí. EPA oceňuje najmä holistický prístup k výchovno-vzdelávaciemu procesu. Implementácia neformálneho a informálneho učenia a zapojenie rodičov ako „celoživotných partnerov  akoby na pozícii žiakov“ – pedagógov, školiteľov, vzorov a učiacich sa dospelých atď.

  1. Zapojenie rodičov ako charakteristika:

Hlavnými aktérmi projektu sú rodičia a rodičovské združenia. Projekt vychádza zo skutočného záujmu a poukazuje na výhodu pre rodičov vo väzbe na školu.

  1. Konštruktívny prístup k vzťahom domov – škola vo výchovno-vzdelávacom procese:

Vidieť „rodičov ako primárnych pedagógov pre svoje deti“ je základná paradigma EPA. Cieľom ocenenia EPA ALCUIN je dať priestor úspešnej podpore tejto rodičovskej úlohy v partnerstve so vzdelávacími inštitúciami. Projekt má byť prínosom pre výchovno-vzdelávací proces a jeho aktérov ako príjemcov, charakteristický  pre školstvo a má mať výrazné osobnostné črty.

  1. Jeho potenciál ako „vzoru“ v Európe s jednoduchým šírením a použiteľnosťou:

Každá ovplyvňujúca činnosť sa riadi optimálnym prispôsobením špecifickým potrebám v školstve. Ocenenie EPA ALCUIN môže obdŕžať projekt, ktorý vykazuje dobrý výkon v súlade s jasnou víziou. Šírenie skúseností z víťazného projektu má povzbudiť členské rodičovské združenia v EPA, aby implementovali svoje vlastné aktivity založené na  príkladoch z víťazného projektu.

Predsedom poroty na ocenenie EPA ALCUIN je člen správnej rady EPA. Členovia správnej rady EPA pochádzajú z rôznych európskych krajín z ich rodičovských združení a zastupujú príslušné zainteresované strany v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu.

Podávanie projektu –  žiadostí

Kandidátov môže navrhnúť:

  • Člen EPA – rodičovské združenie z európskych krajín
  • Ministerstvo školstva danej krajiny
  • Európska komisia.

V projekte je potrebné vysvetliť hlavné charakteristiky projektu v anglickom jazyku vo formulári žiadosti a venujte čas prepojeniu s piatimi kritériami uvedenými vyššie. Hoci sú vítané dodatočné informácie v angličtine, odporúčame pridať aj čokoľvek, čo je dostupné v národnom jazyku (letáky, plagáty, brožúry, nahrávky, videá atď.).

Na získanie ocenenia EPA ALCUIN je potrebné splniť všetkých päť kritérií, ktoré sú uvedené  hore. Správna rada EPA sa výslovne rozhodla akceptovať viac návrhov projektov z jednej krajiny, ak predstavujú samostatne rôzne nezávislé miestne alebo regionálne projekty zo svojej krajiny. Cena EPA ALCUIN bude udelená počas Generálneho zasadnutia EPA, alebo Gala večere EPA GZ & Medzinárodnej konferencie, ktorá sa bude konať v Tallinne v Estónsku 15. novembra 2024.

Pre čo najefektívnejšiu prezentáciu projektu je dôležité, aby bola na slávnostnom odovzdaní ocenenia EPA ALCUIN fyzicky prítomná aspoň jedna osoba, ktorá predstaví a vysvetlí špecifické charakteristiky nimi podaného projektu.  Žiadame Vás, aby ste túto osobu nominovali už v prihláške.

Na tomto odkaze máte prístup k online PRIHLÁŠKE EPA ALCUIN Award 2024 – to je v kompetencii národného rodičovského združenia, ktoré je členom EPA.

UZÁVIERKA na podávanie žiadostí zaslané do SRRZ  je 16. september 2024, aby SRRZ odoslala do EPA najneskôr 1. októbra 2024 .

Sme nadšení z prijatia ponuky na zaslanie Vášho projektu a tešíme sa, že sa dozvieme o úspešných inovatívnych nápadoch z Vášho školského prostredia a následne po výbere aj odovzdania ocenenia EPA ALCUIN.

S úctou

Victor Petuya, Prezident EPA                                                                Júlia Lindtnerová, predseda – štatutár SRRZ

c/o LLL Platform Rue de l`Industrie 10, 1000 Brussels, Belgium                    Široká 1920/2, 058 01  Poprad