doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. –  † 14. 05. 2021        

                                                                                                                               V Poprade, 15. mája 2021

Drahá rodina, vážení pedagógovia a spolupracovníci, milí študent a ostatní trúchliaci,

dňa 14. mája 2021 sme obdržali smutnú správu, že dobilo srdce pána doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. bývalého ministra školstva na Slovensku, primátora Bratislavy, starostu Petržalky, komunálneho poslanca, politika, vysokoškolského pedagóga, predsedu Slovenskej informatickej spoločnosti a člena Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh, predsedu Rady pre smart riešenia a inovácie, ktorá je koordinačnou platformou Smart cities klubu a Slovak smart city klastra.

Pán Milan Ftáčnik spolupracoval so Slovenskou radou rodičovských združení (ďalej len SRRZ) v oblasti výchovy a vzdelávania či už ako minister školstva, ale tiež prispieval radami a usmerneniami pre SRRZ pri riešení potrieb v oblasti edukácie aj v ostatných rokoch. Zúčastňoval sa na konferenciách, ktoré organizovala SRRZ pre rodičov na tému kvalitatívneho zvýšenia edukácie.

V tejto chvíli nás spája hlboká bolesť na jeho úmrtí. Každý, kto takúto udalosť prežíva má zranené srdce a chce vyjadriť hlboký súcit, úprimnú ľútosť, smútok a poskytnúť útechu k tomuto odchodu manžela i otca, ktorý stále ostane významnou osobnosťou Slovenska.

Aj keď jeho srdce dobilo, obraz a spomienky na výnimočného človeka, bývalého ministra školstva, pedagóga, primátora, starostu, politika, kolegu, spolupracovníka a manžela i otca vo všetkých dušiach zostávajú.

Ten smútok a žiaľ cítime s Vami, ale nikto nemôže vrátiť to, čo ste stratili.
Všetci, ktorí prežívame ten deň, ktorý je dňom veľkého smútku pre najbližších a dňom žiaľu aj pre pedagogickú, politickú i rodičovskú verejnosť, patrí naša najhlbšia sústrasť.

Pán Milan Ftáčnik zasvätil svoje povolanie pre výchovu a vzdelávanie, pri riešení problémov aj návrhov zo strany SRRZ pristupoval konštruktívne, uznával partnerstvo v školstve pedagóg – žiak – rodič, bol zodpovedným politikom. Pre SRRZ je pán Milan Ftáčnik, ktorý nás opustil veľkou osobnosťou a ďakujeme menom Európskej asociácie rodičov v Bruseli a Slovenskej rady rodičovských združení Slovenskej republiky za čas, ktorý strávil spolu s nami a za jeho kvalitné výsledky vo výchovno – vzdelávacej činnosti. Zanechal pre nás stopy svojho života, v pamäti našej bude žiariť na neho pamiatka stále živá.

Žiaľ otvára ľudské srdcia, žiaľ stavia mosty medzi ľuďmi, dáva svetlo temným hodinám a smútku ľudský zmysel.

Česť jej pamiatke!                     Nech odpočíva v pokoji.

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, v. r., predseda a štatutár

Výkonný výbor SRRZ, Zamestnanci kancelárie SRRZ

European Parents Association (EPA), c/o LLL  Rue de l`Industrie 10, 1000 Brussels, Belgium