Dávame Vám do pozornosti odoslaný list ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR na riešenie:

VEC: Vážny priebeh epidemiologickej situácie na Slovensku v januári 2021 s dopadom na školstvo

Vážený pán minister školstva Branislav Gröhling,

Slovenská rada rodičovských združení (ďalej len SRRZ) so sídlom Široká 1920/2, 058 01 Poprad, ktorá je najmasovejším občianskym združením na Slovensku sa na Vás v tomto školskom roku obracia v poradí 7. listom a od posledného veľmi vážneho listu v poradí  6., na ktorý ste nám do dnešného dňa nedali písomnú odpoveď(k dnešnému dňu ubehlo 40 dní). Vlastne odkedy ste ministrom školstva, ste nám neodpovedali v roku 2020 ani na jeden jediný list. Takýto postup MŠVVaŠ SR na čele s príslušným ministrom školstva sme doposiaľ nezažili a to ešte poukazujeme na to, že toto obdobie je oveľa vážnejšie a ťažšie pre vzdelávanie ako boli predchádzajúce roky. Reprezentujeme seriózne záujmy zákonných zástupcov/rodičov z celého Slovenska, rodičov, ktorí za veľmi náročných podmienok sa veľmi snažia učiť deti/ žiakov v domácom prostredí a to naozaj niekedy za veľmi ťažkých podmienok.

Vážený pán minister školstva,

SRRZ Vám v poslednom liste dalo na vedomie, že podľa expertov epidemiológov v Európe pôjde o ďalšiu vlnu pandémie, ktorá bude trvať počas mesiacov január – marec 2021 a žiadali sme Vás o koncepčné riešenie v oblasti otvárania škôl a školských zariadení, ako aj postup výučby pre žiakov, ktorí idú študovať na stredné či vysoké školy.

Sám ste sa presvedčili, že vznikom britskej a juhoafrickej mutácie COVID-19 je situácia na Slovensku, ako aj v iných krajinách, veľmi ťažká a veľmi vážna.

Štátny vzdelávací program v SR nemal zahrnutý spôsob vzdelávania počas takýchto situácii. V priebehu školského roku 2020/2021 boli vydané metodické usmernenia k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách a v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale nepoznáme metodické usmernenie pre stredné odborné školy a gymnázia. Aj na gymnáziách a stredných odborných školách je v súčasnosti enormne vysoký počet žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami, ale i žiakov, ktorí sa musia deliť so súrodencami o jeden počítač, ak ho vôbec majú. Zákonní zástupcovia/rodičia poukazujú na slabú spoluprácu s CPPPaP.

Vzdelávací systém dištančnou formou je iný ako prezenčný, žiaci sú vzdelanostne na nižšej úrovni a budú mať ťažšiu pozíciu v ďalších rokoch štúdia.  Na stredných odborných školách chýba praktická výuka, čo bude vplývať na zručnosti žiakov v ich zamestnaní.

Zákaz vychádzania, či núdzový stav, alebo lockdown zatiaľ potrvá  na Slovensku  do 07. februára 2021, čo predpokladáme že sa predĺži do 28. 02. 2021 podľa vývoja pandémie na Slovensku a tiež v ostatných štátoch.

V rámci rozhovoru našich kolegov z rodičovských združení z EPA zo štátov Euópskej únie vieme, že napríklad Nemecké spolkové krajiny pristúpia k otvoreniu škôl rôzne a uvažujú s otvorením po Veľkej noci tohto roku, v Poľsku sa začali vzdelávať žiaci 1.-  3.  ročníka základnej školy od 18 .01. 2021 a ostatní žiaci rôznych typov škôl čakajú na rozhodnutie ich vlády, v Rakúsku mali nastúpiť 05. 01. 2021, potom 18. 01. 2021 a najnovšie až 08.02. 2021 ale s rozhodnutím podľa ich jednotlivých  spolkových krajín a zriaďovateľov, kde však rodičia hovoria o dátume nástupu do škôl v mesiaci apríl 2021.

Poľskí rodičia nás informovali, že u nich je vzdelávacia forma hybridná t. j. jeden deň v škole, druhý deň online, čiže žiaci sa vzdelávajú striedavo.

Žiadame Vás o prehodnotenie vzdelávania pri návrate deti/žiakov do škôl z toho dôvodu že od 12. 10. 2020 boli dištančne vzdelávaní stredoškoláci, od 26. 10. 2021 druhý stupeň základných škôl, teda k 08. 02. 2021 je to dlhšie ako 3 mesiace. Prvý stupeň základnej školy sa bude dištančne vzdelávať 1 mesiac.

Zo skúseností zahraničných kolegov vieme, že rodičia v iných štátoch Európskej únie dostávajú príspevok k rodinným prídavkom ako náhradu nákladov pri dištančnom vzdelávaní – na energie (elektrina, internet…).

Rodičia poukazujú na to, že počas tohto pandemického obdobia budeme hovoriť o:  „covidovom vzdelávaní“ a  „covidovej zručnosti žiakov“ a pod.

Prosíme, aby sa riešil ďalší závažný problém, týkajúci sa priamo porušovania Dohovoru o právach dieťaťa a Ústavy SR – obmedzeniam vo vzdelávaní detí/ žiakov a rušení hlavne pri online výučbe žiakov zo základných škôl až po vysokoškolákov, ktorí sa vzdelávajú doma – v bytových domoch v obciach. Týka sa to rušenia kľudu počas školského vzdelávania – zo strany ľudí v bytovkách, ktorí prerábajú teraz byty aj niekoľko mesiacov a žiaci/študenti musia strpieť neznesiteľný hluk.

Žiaci/študenti majú neuveriteľný problém, aby vôbec počuli, čo im online vysvetľujú učitelia alebo problém so sústredením pri vypracovaní úloh, keď celé dni sú nútení počúvať búranie stien a vŕtanie vŕtačkami do panelu. Je to veľké obmedzenie, pri aj tak stresovej situácii s výučbou doma, keď je ich školský výkon narúšaný susedmi, ktorí nerešpektujú vyhlásenia Úradu verejného zdravotníctva.

Prosíme Vás pán minister školstva, aby sa urýchlene aj tento problém riešili s ÚVZ – o úplných obmedzeniach žiakov pri vzdelávaní sa – v bytových domoch – a evidentnom porušovaní Dohovoru práv dieťaťa na vzdelávanie.

Žiaci skutočne potrebujú pokoj pri práci a nie ďalšie, až agresívne stresory, voči ktorým sú úplne bezmocní.

Sú aj situácie, existenčného charakteru, keď sú stredoškoláci nútení brigádovať (prevažne večer alebo v noci – pri vykladaní tovarov v obchodoch), lebo rodinná situácia je taká, že jeden alebo obidvaja rodičia prišli o prácu. Samozrejme je to potom na úkor kvality prípravy žiaka na dištančné vyučovanie.

Vážený pán minister školstva,

prosíme o skutočný ľudský prístup, vypočutie si problémov priamo od zástupcov Slovenskej rady rodičovských združení , ktoré boli prenesené na plecia každého zákonného zástupcu/ rodiča a spoločné hľadanie pozitívnych riešení v prospech detí/žiakov celého Slovenska podľa jednotlivých krajov špeciálne.

Vopred Vám ďakujem za konštruktívne riešenie problémov detí/žiakov i študentov a zákonných zástupcov/ rodičov celého Slovenska.

Ostávame s pozdravom

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda –štatutár SRRZ