Vážený pán minister školstva Branislav Gröhling,

Slovenská rada rodičovských združení (ďalej len SRRZ) so sídlom Široká 1920/2, 058 01 Poprad, ktorá zastupuje zákonných zástupcov/rodičov, združených v počte 1870 organizačných jednotiek pri školách a školských zariadeniach sa na Vás obracia s pripomienkami a požiadavkami vo väzbe na Plán obnovy a odolnosti SR (ďalej len POaO SR).

V prvom rade sa na nás obracajú s otázkami zákonní zástupcovia/rodičia detí a žiakov špeciálnych škôl. Nik im doposiaľ nevysvetlil, či v rámci inklúzie sa špeciálne školy rušia alebo ich fungovanie ostáva nezmenené?

Ďalej nám dávajú pri inklúzii otázky koľko detí/žiakov bude prislúchať k jednému pedagogickému asistentovi. Nastane zmena u osobných asistentov zdravotne znevýhodnených detí/žiakov? Bude môcť tento osobný asistent byť s dieťaťom/žiakom aj počas školského vyučovania?

Zákonní zástupcovia/rodičia chcú jasnejšie vysvetlenie pri inklúzii aký bude celkový počet detí/ žiakov v jednej triede? A koľko z tohto celkového počtu bude detí/žiakov, ktorí budú zaradení do inklúzie? Inklúzia sa bude realizovať na každej škole a v každej obci? Platí inklúzia aj pre neplnoorganizované školy v obciach?

Z POaO SR v komponente 6 v bode 10. Financovanie a náklady je uvedené, že štruktúra financovania reforiem a investícií vychádza z princípu EÚ takzvanej politickej súdržnosti, t. j. percentuálne rozdelenie bolo v tomto bode metodikou určené EÚ? Zo 100 % pridelených financií na komponent 6, je 92 % určených predovšetkým na kapitálové investície a to na:

  1. Zlepšenie dostupnosti vzdelávania, čiže debarierizácia školských budov.
  2. Vybudovanie nových kapacít materských škôl.

Ďalšie požadované zdroje vo výške 8 % je určených na jednorazové výdavky na vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní a pilotné overenie vybraných opatrení a tiež na personálne výdavky spojené s navýšením kapacít predprimárneho vzdelávania podporou inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch a reformou poradenstva a prevencie. Zákonní zástupcovia/rodičia sa informujú či k týmto finančným zdrojom POaO SR sa ešte pripočítajú finančné prostriedky navyše a to z Európskeho štrukturálneho investičného fondu (EŠIF), štátneho rozpočtu (ŠR), v nadväznosti na mechanizmus regionálneho rozvojového fondu.

Zákonní zástupcovia/rodičia požadujú jasné číselné hodnoty financovania POaO SR, ktorý v komponente 6 má trvať od roku 2021 do roku 2026. Poukazujú na kvalitnú teóriu, ktorá sa však bude ťažko realizovať do praxe a to z toho dôvodu, že 8 % na personálne výdavky je veľmi nízke % na päť rokov a ak nebudeme mať personálne zabezpečenie na inklúziu, inklúzia sa prepadne.

Ďalej majú otázku Ako budú konkrétne rozdelené kapitálové investície podľa jednotlivých regiónov SR a keďže ide o investície do budov tento majetok bude mať vo vlastníctve príslušný zriaďovateľ?

Zákonní zástupcovia/rodičia sa informujú, že finančná čiastka do vzdelávania v rámci POaO SR je len určená slovom možno t. j. EÚ ešte danú výšku môže upraviť? Ďalej sa informujú v plánovanej výške v oblasti Vzdelávanie, že v decembri 2020 bola navrhnutá výška 850 mil. EUR, v marci 2021 už len 800 mil. EUR a k 30. 04. 2021 je tam plánová výška 892 mil. EUR. Dávajú nám otázky prečo celoživotné vzdelávanie bolo z POaO SR zrušené?

SRRZ žiadalo o zvýšenie v POaO SR v oblasti Vzdelávanie o 400 mil. EUR a zdôvodnilo to tým, že vzdelávanie – školstvo je terciárna sféra to znamená, že poskytuje služby a nevytvára zisk. Je to sféra, ktorú je potrebné neustále dotovať.

Vážený pán minister,

zákonní zástupcovia/rodičia majú vo Vás dôveru, že dokážete slovenské školstvo povýšiť na vyššiu kvalitnejšiu úroveň. Veria Vám!

Je potrebné si uvedomiť, že vzdelaný národ je národným pokladom.

S pozdravom

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda – štatutár SRRZ

Tabuľka 1.1: Rozdelenie alokácie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR na komponenty v piatich kľúčových oblastiach verejných politik aj s príspevkom k stanoveným cieľom zelenej a digitálnej transformácie.

Číslo NÁZOV KOMPONENTU POO v mil. € Digitálny príspevok Zelený príspevok
  Zelená ekonomika 2 301 170 2 199
1 Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra 232 25 232
2 Obnova budov 741 0 735
3 Udržateľná doprava 801 145 705
4 Dekarbonizácia priemyslu 368 0 368
5 Adaptácia na zmenu klímy 159 0 159
  Vzdelávanie 892 235 114
6 Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch 210 0 39
7 Vzdelávanie pre 21. storočie 469 229 12
8 Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl 213 7 63
  Veda, výskum, inovácie 739 156 79
9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií 633 156 79
10 Lákanie a udržanie talentov 106 0 0
  Zdravie 1 533 43 311
11 Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť 1 163 41 295
12 Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie 105 2 3
13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť 265 0 13
  Efektívna verejná správa a digitalizácia 1 110 730 29
14 Zlepšenie podnikateľského prostredia 11 6 0
15 Reforma justície 255 36 18
16 Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva 229 73 11
17 Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) 615 615 0
18 Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie 0 0 0
  Celkový súčet 6 575 1 334 2 732
Minimum: 1 266 2 342

Zdroj: Legislatívny proces – SLOV-LEX