Vážené SRRZ – RZ pri školách a školských zariadeniach,

usmerňujeme Vás tak ako sme aj v prednáškach „Plán obnovy a odolnosti SR“ odporúčali, že je možné, pretože ste samostatná právnická osoba, aby ste využívali výzvy jednotlivých ministerstiev v tejto oblasti. Môžete sa prihlásiť cez elektronickú schránku, pretože SRRZ ako centrála Vám aktivovala elektronické schránky v mesiaci apríl 2022 takže, môžete využívať pri vypracovávaní projektov vo väzbe na jednotlivé komponenty Plánu obnovy a odolnosti SR pre svoje SRRZ – RZ podľa cieľa a činnosti v súlade na výchovnovzdelávací proces ako aj dodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa a pod. (Vychádzate z cieľa a činnosti platných Stanov). Je potrebné, aby ste študovali konkrétne webové stránky jednotlivých ministerstiev SR.

Dávame Vám do pozornosti výzvy:

  1. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: Výzvy | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)
  2. Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR: Výzva č. OPII-2022/7/19-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny“ | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)
  3. Ministerstva dopravy a výstavby SR: Schémy pomoci (mindop.sk)
  4. Ministerstva kultúry SR: Portál dotácií Ministerstva kultúry SR (gov.sk)
  5. Ministerstva vnútra SR: Aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Ministerstvo vnútra SR – Európske programy (minv.sk)
  6. Ministerstva spravodlivosti SR: Dotácie v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky – Ministerstvo spravodlivosti SR (gov.sk)
  7. Ministerstva životného prostredia SR: Vyhlásenie výzvy LIFE 2022 (minzp.sk)
  8. a iné.

V prípade potreby usmernenia volajte do centrály SRRZ.

Veríme, že využijete možnosť výziev jednotlivých ministerstiev SR a čerpanie finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Tešíme sa Vášmu záujmu o zveľaďovanie výchovnovzdelávacieho procesu prostredníctvom vyššie uvedeného plánu.

Vypracovala: Mgr. Gabriela Slavkovská

Schválila: Bc. Ing. Júlia Lindtnerová