P O Z V Á N K A

Vážení štatutári – predsedovia a účtovníci rodičovských združení SRRZ – RZ pri škole a školskom zariadení, ako aj rodičovské združenia, ktoré nie sú členmi SRRZ a ich právna forma je podľa zákona č. 83/1990 Zb.  s následnými novelami o združovaní občanov t. j. občianske združenie

pozývame Vás na online prednášku I. cyklu dňa 25. mája 2021 od 16:00 do 19:00 hod.

Link na online prednášku Vám bude zaslaný po odovzdaní záväznej prihlášky na prednášku.

PROGRAM PREDNÁŠKY I. CYKLU:

 I. Prezentácia:

6:00 – 16:05  hod.        Online prihlásenie a prezentácia účastníkov prednášky

II. Odborná časť:

16:05 – 16:15 hod.       Zriaďovacie listiny rodičovského združenia

16:15 – 16:30 hod.       Zákonné normy súvisiace s rodičovským združením

16:30 – 16:45 hod.       Plán práce a činnosti rodičovského združenia, rozpočet rodičovského združenia

16:45 – 18:00 hod.      Účtovanie v účtovnej jednotke – rodičovské združenie, jej účtovná závierka a                                                výročná správa

18:00 – 18:45 hod.       Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s následnými novelami vrátane % (1, 2,                                         3) zaplatenej dane fyzických a právnických osôb a Zákon č. 563/2009 Z. z. o                                                 správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo                                                 väzbe na rodičovské združenie

III. Záver

18:45 – 19:00 hod.         Diskusia

19:00  hod.                     Poďakovanie účastníkom a ukončenie prednášky

Prednášajúci:

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová a Bc. Gabriela Slavkovská

pozvánka na prednášku 25. 05. 2021 aj s prihláškou