Na Slovensku je zlepšená pandemická situácia a z tohto dôvodu je prístup k otvoreniu materských škôl a prvého stupňa základných škôl pre deti a žiakov všetkých zákonných zástupcov/rodičov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznámilo, že v pondelok 12. 4. 2021 budú plošne otvorené materské školy a prvý stupeň základných škôl pre deti všetkých zákonných zástupcov/rodičov. Naďalej s nimi sú otvorené aj špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch a ďalšie školské zariadenia.  Vzdelávajú sa aj žiaci, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu a to v skupinách 5 žiakov a jedného pedagóga.

Školy sú otvorené s dodržaním prísnych epidemiologických opatrení. Vzhľadom na zlepšujúcu sa pandemickú situáciu, vysokú mieru zaočkovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ako aj na základe rokovaní s epidemiológmi a ďalšími odborníkmi mohlo dôjsť k plošnému otvoreniu materských škôl a prvých stupňov základných škôl. Pri dodržaní prísnych epidemiologických opatreniach  je predpoklad, že riziko nákazy bude minimálne.

Zákonní zástupcovia rodičia v zmysle platných opatrení musia byť testovaní. Žiaci vo veku druhého stupňa základnej školy, ako aj žiaci stredných odborných škôl a gymnázií, či špeciálnych stredných škôl musia byť testovaní.

Spúšťa sa školský semafor, ktorý hovorí, že pokiaľ sa po otvorení objaví v triede alebo škole pozitívny prípad, môže ju uzatvoriť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa. Školy postupujú podľa manuálu Návrat do škôl z 12. 4. 2021, zverejneného na webovej stránke MŠVVaŠ SR.

Je predpoklad, že sa otvorí druhý stupeň základných škôl a stredné odborné školy aj gymnázia od 19. apríla 2021. O fungovaní bude informovať MŠVVaŠ SR.

zdroj: minedu.sk

Vypracovala: Bc. Ing. Júlia Lindtnerová predseda – štatutár SRRZ

Návrat do škôl 12.04.2021