Vážení zákonní zástupcovi/rodičia,

prázdniny sú za nami, 2. september 2021 bol deň otvorenia nového školského roka a dňom nástupu žiakov do škôl. Prišiel čas na zmenu a na plnenie si školských povinností ako žiakov a pedagógov v spolupráci s rodičmi.
September v každom roku otvára brány škôl, školských zariadení a začína  sa vyučovanie.  V každom novom školskom roku je potrebné si zvyknúť na každodenný kolobeh školských dní.

Tento školský rok sa otvoril prezenčne a to po dvoch etapách koronavírusu na ochorenie COVID-19, čím sa vytvoril prezenčný priestor pre získavanie nových vedomostí, prežitie nových zaujímavých zážitkov a  integračných aktivít, ako aj  ďalších možností kvalitného vzdelávania.

Plošného zatvárania škôl, keďže po novom sa budú zatvárať v prípade potreby len jednotlivé triedy.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pod vedením ministra školstva Branislava Gröhlinga vydalo Školský semafor v školskom roku 2021/2022 (manuál pre všetky druhy škôl a všetky druhy školských zariadení) a následne Manuál pre riaditeľov k školskému semaforu v školskom roku 2021/2022. V týchto dokumentoch je zakotvené, že pri  nástupe do školy nebol potrebný test, ale rodič, ktorý prejaví záujem, dostane na každé dieťa 25 kusov antigénových testov na doma.  Vieme však, že tieto testy k začiatku školského roka neboli zabezpečené aj keď o nich malo záujem 70% zákonných zástupcov/rodičov. Najdôležitejšou zmenou v tomto školskom roku je, že školy sa  nebudú zatvárať plošne.

 Citujeme: „Vo všetkých farbách COVID automatu sú školy od materských až po stredné otvorené. Ako minister už nepristúpim k plošnému uzatváraniu škôl,“ povedal Gröhling.

V prípade zistenia nákazy sa zatvoria iba jednotlivé triedy a tie sa budú vzdelávať dištančne. Vždy sa bude  postupovať podľa platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva, čo má oporu v zákone č. 355/2007 Z. z, o ochrane, podpory a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tieto vyhlášky sú publikované vo vestníku vlády všeobecne záväzným právnymi predpismi, t. j, sú záväzné pre všetky subjekty na území SR.

Školy môžu organizovať školy v prírode, lyžiarske zájazdy aj stužkové, ale súčasne je potrebné rátať aj s tým, že v prípade zhoršenia epidemickej situácie sa tieto podujatia nebudú môcť realizovať.  Keď sa tieto podujatia budú konať, bude potrebné dôsledne dodržiavať všetky opatrenia vrátane nepremiešavania sa tried.

MŠVVaŠ SR  usmernilo žiakov stredných škôl, vrátane osemročných gymnázií, špeciálnych stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl, že na začiatku školského roka mali využiť možnosť domáceho samotestovania antigénovými testami.

V školskom roku 2021/2022 je postup nasledovný:

  1. MŠVVaŠ SR nebude plošne zatvárať školy, zatvárať sa budú v  prípade potreby len jednotlivé triedy, ktoré prejdú na dištančnú výučbu.
  2. Na nástup do školy nie je potrebný test.
  3. Školy však zabezpečia na začiatku školského roka bezplatné jednorazové testovanie kloktacím testom pre žiakov na doma.
  4. Každý zákonný zástupca/ rodič, ktorý prejaví záujem, dostane na každé dieťa súpravu 25 antigénových testov na doma.
  5. Minister školstva odporúča testovať deti domácimi samotestami vždy v  pondelok a vo štvrtok ráno.
  6. Školy môžu organizovať lyžovačky, školy v prírode aj stužkové, musia byť pripravené podľa vývoja pandémie so zrušením objednávky.

Doteraz platí to, že ak sa v triede vyskytne COVID-19, tak prezenčne sa môžu učiť aj naďalej tie deti, ktoré sú zaočkované alebo majú potvrdenie o prekonaní COVID-19. Je však na konkrétnom riaditeľovi školy, či to umožní vzhľadom na zosúladenie dištančného vyučovania pre ostatných žiakov, ktoré musia byť v karanténe s výučbou detí, ktoré by sa mohli učiť prezenčnou formou.

Máme aj ďalšie zmeny a to obedy zadarmo už nie sú, však predškolákom sa prvý raz začalo povinné predprimárne vzdelávanie a materskú školu musia navštevovať povinne.. Do tohto vzdelávania je zaradené každé dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov do 31. augusta 2021. Povinné predprimárne vzdelávane však urobilo veľa starosti ako rodičom tak aj riaditeľom materských škôl, pretože nastal problém s počtom miest pre deti od troch do 5 rokov – poukazujú na systémovú chybu. To vedie k zväčšeniu kapacít v materských školách.

Veríme, že sa všetkým deťom, žiakom  bude dariť každý deň dariť  že z poznávania nových vecí budú mať radosť, že si svoje vedomosti a skúsenosti budú ďalej rozvíjať.
Všetkým zákonnými zástupcom/rodičom, pedagógom, nepedagogickým zamestnancom, deťom i žiakom všetkým prajeme úspešný školský rok 2021/2022 prežitý v plnom zdraví a aby tento školský rok priniesol každému do školského života veľa šťastia a radosti.

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda a štatutár SRRZ                        Výkonný výbor SRRZ                  Revízna komisia SRRZ