Vážení zákonní zástupcovia/rodičia, starý rodičia, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zriadení a žiaci i deti,

máme ešte leto, slniečko nás hreje, prázdniny sa skončili 31. augusta 2022. V pondelok 05. septembra 2022 sa otvorili brány škôl na nový školský rok  – školský rok 2022/2023, ktorý bude bez covidových opatrení, pretože ochorenie na covid bude poňaté ako bežné ochorenie. Opatrenia na školách budú od septembra 2022 kopírovať aktuálne uvoľnené pravidlá. Povolená je realizácia škôl v prírode, lyžiarske výcviky, exkurzie, výlety či  kurzy ochrany zdravia.

5.septembra kráčajú žiaci/deti , pedagógovia i nepedagogický zamestnanci s radosťou do školy k slávnostnému otvoreniu nového školského roka. Tento deň je okamihom Vášho života a pre Vás výnimočnou udalosťou, pretože je novým krokom vo Vašom živote. Každý školský rok je kolobehom Vášho života v práci aj v skúsenostiach.

Veľa pedagógov dalo výpoveď z dôvodu finančného nedocenenia  ich práce, chýbajú kuchárky v školských jedálňach a tiež upratovačky. Rodiča sa zamýšľajú nad energetickou krízou, ako to bude riešené v školstve, či ich deti nebudú viac choré doma v posteli ako v školských laviciach. Riaditelia škôl a školských zariadení ako aj zriaďovatelia zvažujú ako to bude so schopnosťou hradiť zálohové splátky za energie bez omeškania a v neposlednom rade či nebude aj online vyučovanie z dôvodu šetrenia energie v školách a v školských zariadeniach.

Inklúzia –  reforma v školstve priniesla aj povinné financovanie asistentov učiteľa štátom. Sú prideľovaní na konkrétnu triedu nie na žiaka, ktorá asistenta potrebuje. Reforma priniesla aj asistenta do materskej školy. Materské školy dostanú aj člena školského podporného tímu, ktorý by mal pozostávať zo školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga, školského logopéda či liečebného pedagóga. Táto zmena sa týka aj špeciálnych škôl, ktoré sú nenahraditeľnou súčasťou vzdelávania. Toto sú podstatné zmeny v reforme na podporu žiakov so špeciálnymi potrebami. Zákon  obsahuje Katalóg podporných opatrení, ktorým sa budú asistenti a odborní zamestnanci riadiť. V tomto Katalógu je delená podpora pre žiakov na všeobecnú, cielenú a špecifickú.

Všeobecné podporné opatrenia sú dostupné pre všetky deti a všetkých žiakov, ide napríklad o preventívne programy.

Cielené podporné opatrenia sú určené pre deti a žiakov na prekonávanie menej závažných prekážok vo výchove a vzdelávaní, ide o krízovú intervenciu či doučovanie.

Špecifickým podporným opatrením je napríklad debarierizácia či zabezpečenie špecializovaných intervencií.

Pri každej kategórii sa uvádzajú konkrétne podporné opatrenia, ako aj to, ktorá Podpora je aj pre žiakov, pre ktorých vyučovací jazyk školy nie je materinským jazykom. Tým sa zabezpečí aj podpora pre deti s rómskym materinským jazykom ako aj pre migrantov či imigrantov. Vypracované budú aj sprievodné materiály.

Je vypísaných veľa výziev rôzneho zamerania na web stránke  MŠVVS SR a tiež MIRRI v Bratislave, kde sa môžu o finančné prostriedky uchádzať aj rodičovské združenia.

Projekt Letných škôl bol pozitívne prijatý, stal sa pevným doplnkom vzdelávacieho systému, prebiehal aj počas posledných prázdnin a to od 11. 07. až do 26. 08. 2022. Tento projekt realizovali základné školy, vrátane špeciálnych, ako aj špeciálne výchovné zariadenia a spojené školy s organizačnou zložkou základnej školy. Na letnú školu bola vyčlenená suma vo výške 1 104 200 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté zo zdrojov UNICEF a MŠVVaŠ SR. Rodičia s týmto projektom sú veľmi spokojní.

Touto cestou SRRZ ďakuje všetkým pedagógom, nepedagogickým zamestnancom i rodičom, ktorí sa aktívne podieľajú na realizácii rôznych projektov i aktivít vo vzťahu ku zlepšeniu kvality výchovno-vzdelávacej činnosti.

SRRZ verí, že vo vzdelávaní budú skvelí žiaci/deti, zamestnanci i rodičia aj napriek tomu, že ide obdobie, kde všetci budeme prispievať ku zníženiu dopadu energetickej krízy a tak sa pričiníme, že školy a školské zariadenia budú pripravené na prichádzajúce nie ľahké obdobie.

Predsedníčka – štatutárna zástupkyňa SRRZ, Výkonný výbor SRRZ, zamestnanci SRRZ prajú žiakom/deťom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom v školstve, rodičom veľa úspechov a šťastie v novom školskom roku 2022/2023, nech dajú zo seba všetko najlepšej, tak budú všetci prezentovať nielen seba, ale aj vzdelávanie na celom Slovensku.

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda – štatutár SRRZ