Vážení zákonní zástupcovia/rodičia predkladáme Vám rozhodnutie ministra školstva B. Gröhlinga  z 12. 11. 2020 s účinnosťou od 16. 11. 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: s účinnosťou od 16. novembra 2020
1. obnovuje školské vyučovanie
a) v stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách,
b) v základných školách a stredných školách v malých skupinách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, umožňujú to prevádzkové podmienky a rozhodne tak zriaďovateľ; malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca,
2. obnovuje prevádzku školských internátov a zariadení školského stravovania pre žiakov stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl,
3. ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ, v prevádzke zariadení školského stravovania sa umožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov základných škôl a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu,
4. mení rozhodnutie č. 2020/17949:1-A1810 v znení rozhodnutia č. 18259:1-A1810 takto:
a) v druhom bode sa vypúšťa písmeno c); doterajšie písmená d) a e) za označujú ako písmená c) a d),
b) v treťom bode písmená b) a c) znejú:
„b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov

 1. základných škôl v piatom až deviatom ročníku a
  ii. stredných škôl s výnimkou žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,
  c) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov
  i. základných škôl v piatom až deviatom ročníku a
  ii. stredných škôl,“.
  Odôvodnenie:
  Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2020/17949:1-A1810 z 23.10. 2020 mimoriadne prerušil školské vyučovanie v stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami od 26. októbra 2020 do odvolania. Týmto rozhodnutím dochádza k jeho aktualizácii v nadväznosti na výsledky celoplošného testovania a v nadväznosti na uplynutie času platnosti zákazu vychádzania.

 

Príloha:  Rozhodnutie ministra školstva č. 17908 a č. 17909.