Dodatok usmernenia č. 1.4 pre SRRZ – RZ pri škole alebo pri školskom zariadení v školskom roku 2020/2021 na zasadanie triednych aktívov, rady rodičov a plenárnej schôdze SRRZ – RZ

 Vážení zákonní zástupcovia/rodičia,

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  (ďalej len ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje

podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25

zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov podľa opatrenia  sp. zn.: OLP/7852/2020 zo dňa 29.09.2020, s účinnosťou od 01.10.2020, ktoré ruší opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7092/2020 zo dňa 09.09.2020.

Na zasadnutí triednych aktívov, rady rodičov a plenárnej schôdze SRRZ – RZ  v škole alebo v školskom zariadení podľa príslušných opatrení ÚVZ SR , a to aj na verejnosti v exte-riéroch, v priestoroch interiérov budov, alebo v prostriedkoch verejnej dopravy sa zakazuje

s účinnosťou od 01. októbra 2020 od 06.00 hod. do odvolania pohybovať bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos,ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

– detí do 3 rokov veku,

– osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,

– osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od

ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,

– osôb so závažnými poruchami autistického spektra,

– žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho

procesu,

– žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

– deti v interiéri materskej školy a jaslí,

– zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Citujeme   O d ô v o d n e n i e   ÚVZ SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie spôsobené výrazne zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb

na ochorenie COVID – 19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorým uložil zákaz

pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad

rúško, šál, šatka. Zároveň v tomto opatrení Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky určil výnimky z tohto zákazu.

Cieľom vyššie uvedeného opatrenia je realizovať ďalšie potrebné kroky vedúce k zabráneniu

explozívneho šírenia ochorení, predchádzať zvyšovaniu smrtnosti a v neposlednom rade i

možnému preťaženiu zdravotného systému Slovenskej republiky.

Jednotlivé krajiny vo svete prijímajú podobne ako Slovenská republika adekvátne protipandemické opatrenia na zastavenie pandémie COVID-19 a na zmiernenie jej dopadov na popu-

láciu.

Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou

cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným

z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej

republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak

ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu

ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na

prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia

ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

V Poprade 01. októbra 2020

Vypracovala: Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda a štatutár SR

Príloha: Opatrenie rúška od 01 10 2020