Vážené SRRZ – RZ pri škole a školskom zariadení,

Slovenská rada rodičovských združení, občianske združenie so sídlom Široká 1920/2 v Poprade Vám oznamuje, že neuzavrela spoluprácu  s neziskovou organizáciou VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava , IČO 457 391 53, DIČ 202 361 3372, aby realizovala prednášky pre rodičovské združenia združené v Slovenskej rade rodičovských združení,

Slovenská rada rodičovských združení nepožiadala o vykonávanie služby vo forme lektorskej činnosti Mgr. Luciu Hanusovú pre rodičovské združenia združené v Slovenskej rade rodičovských združení.

Slovenská rada rodičovských združení poukazuje na to, že rodičovské združenia združené v Slovenskej rade rodičovských združení za prednášku vypísanú neziskovou organizáciou VESNA so sídlom ako hore uvedené si účtujú úhradu vo výške 39,03 € na osobu. Prednáška nie je konkrétne zameraná na cieľ a činnosť rodičovského združenia. Táto prednáška je súbor  informácií k organizáciám ako sú školy a školské zariadenia, domovy sociálnych služieb, kultúrnych a športových zariadení s právnou subjektivitou, ktorí si zriadili občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičný fond pre štatutárov, ekonómov  účtovníkov v globále, je to jeden mix.

Slovenská rada rodičovských združení realizuje prednášky svojim členom – združeným rodičovských združení v Slovenskej rade rodičovských združení v rámci svojho rozpočtu, čo znamená že členovia Slovenskej rady rodičovských združení za prednášku neplatia navyše finančné poplatky.

SRRZ – RZ ako členovia Slovenskej rady rodičovských združení majú predkladané metodické pokyny k svojej  činnosti, k účtovníctvu, k platnej legislatíve v oblasti výchovy a vzdelávania v členskej zóne web stránky SRRZ i a tiež boli nahraté prednáška z 05/2021 – 07/2021 v školskom roku 2020/2021.

SRRZ vyzvala rodičovské združenia združené v SRRZ, aby napísali na e-mail SRRZ konkrétne otázky na semináre – prednášky, ktoré je potrebné riešiť z ich strany a to už tri  krát t.j. 30. 11. 2020, 28. 04. 2021 a 29. 09. 2021.

Tešíme sa na spoluprácu

V Poprade, 29. 09. 2021                                                                  Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda – štatutár SRRZ