Vážení rodičia/zákonní zástupcovia, 

opäť sme sa obrátili listom na ministerstvo školstva so žiadosťou o riešenie.

Vážený pán minister školstva Branislav Gröhling,

Slovenská rada rodičovských združení (ďalej len SRRZ) so sídlom Široká1920/2, 058 01 Poprad, ktorá zastupuje zákonných zástupcov/rodičov, združených v počte 1870 organizačných jednotkách pri školách a školských zariadení a rieši ich potreby a požiadavky, Vás žiada na základe telefonátov zákonných zástupcov/rodičov a mnohých z nich o písomné vyjadrenie k postupu pre otvorenie škôl.

Dňa 21. 01. 2021 ste sa v ranných novinách v TV JOJ vyjadrili, že je prioritou vlády SR v prvom bode otvoriť školy. Kľúčový dátum by mal byť 01. február 2021 podľa výsledkov testovania a vývoja situácie na ochorenie COVID-19 v SR aj s jeho mutáciami. V prvom rade chcete otvoriť I. stupeň základných škôl. Je to chvályhodné.

SRRZ Vás už ale v dvoch predchádzajúcich listoch žiadala o vypracovanie samostatného spôsobu riešenia nástupu a metodiky vzdelávania tých žiakov, ktorí majú v nasledujúcom školskom roku 2021/2022 pokračovať v ďalšom vzdelávaní na stredných školách alebo na univerzitách a vysokých školách. Tiež poukazujeme na to, že je potrebné riešiť postup ako sa bude realizovať maturitná  skúška. Dobre, nebude písomná časť maturít. A čo ostatné časti? Rodičia sa pýtajú, či opäť pôjdu žiaci na vysoké školy a univerzity bez maturitných skúšok a či sa vezme do úvahy priemer ich doterajších známok? Akých a za aké obdobie? Odpovede na doterajšie otázky v predchádzajúcich listoch, ktoré sme Vám zaslali, sme doposiaľ neobdržali a tiež sme na stránke MŠVVaŠ SR žiadne odpovede k daným témam ani návrhy riešenia, návrhy modulov, metodiku alebo usmernenie ako sa má jednotne postupovať  pri týchto kategóriách žiakov nenašli.

Vážený pán minister,

SRRZ Vás opäť žiada, aby ste pristúpili k uvedeným bodom a otázkam zo strany zákonných zástupcov/rodičov ako aj k riešeniu momentálnej situácie a nastavenia vzdelávania osobitných kategórii, stupňov vzdelávania a ročníkov s maximálnou zodpovednosťou. Aby ste zvážili nutnosť nástupu hore uvedených žiakov v prvej línii pri otváraní škôl za prísnych epidemiologických opatrení, ktoré sa pružne menia podľa dynamiky vývoja danej situácie pre zabezpečenie ich plynulému prechodu na vyššie stupne vzdelávania a uvedenia na pracovný trh.

Ide o žiakov, ktorí majú prijímacie pohovory na stredné školy a maturantov, ktorí by mali nastúpiť v ďalšom akademickom roku na univerzity a vysoké školy. Ide aj o tých, ktorí pôjdu priamo do praxe, žiakov stredných odborných škôl a konzervatórií. Tým bolo odopreté alebo poskytnuté iba v obmedzenej, nepostačujúcej miere  vzdelávanie sa formou odborného výcviku, v konzervatóriách (atypické stredné školy) v praktickej výučbe, v pravidelnom prezenčnom vystúpení a  povinnej praxi žiakov v základnej umeleckej škole a to už  v minulom školskom roku a tento stav pokračuje aj v tomto školskom roku.

Praktická výučba a odborný výcvik sú zamerané na prípravu žiakov na povolanie s požiadavkami stanovenými v profile absolventa podľa druhu strednej odbornej školy a konzervatória. Úlohou praktickej výučby a  odborného výcviku je naučiť žiakov aplikovať odborné vedomosti a nadobudnuté zručnosti do uplatnenia sa v zamestnaní. To úzko súvisí s teoretickým vyučovaním, pretože sa  vzájomne  obe časti prelínajú a dopĺňajú. Žiaci si vytvoria správne pracovné návyky, osvoja, získajú a upevnia zručnosti dôležité pre prax. Praktická výučba i odborný výcvik prehlbuje a rozvíja u žiakov odborné vedomosti, podnikateľské myslenie a veľmi podstatné odborné zručnosti potrebné pre pracovné činnosti v danom odbore. Praktická výučba a odborná prax vyžadujú od absolventov flexibilitu a vysoké nároky na kvalitu prípravy v škole, z dôvodu rýchleho vývoja technológií v praxi.

Stredná odborná škola spolupracuje s firmami a konzervatória so základnými umeleckými školami, kde žiaci praxujú, čo v súčasnom období veľmi chýba a to sa odrazí aj v možnosti uplatnenia sa po ukončení školy – „korona žiaci“, či “coviďáci“ Na takýto prístup sa sťažujú aj majstri odborného výcviku a ďalší zainteresovaní pedagógovia.

Vopred ďakujem za zodpovedné, systematické a koncepčné riešenie tejto našej požiadavky a očakávame  písomnú odpoveď  na tento list v prepojení aj na tie predchádzajúce.

S pozdravom

 

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová

predseda – štatutár SRRZ