Vážení zákonní zástupcovia/rodičia,

Predkladáme Vám ako pán minister školstva B. Gröhling predstavil opatrenia na podporu znevýhodnených žiakov ohrozených školským neúspechom a na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Ide o investície z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré budú smerované do školských klubov detí, personálu materských škôl a aj na doučovanie v základných a stredných školách.

Štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling sa k tejto problematike vyjadrovali nasledovne.

Citujeme ministera školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga: „Od nástupu na rezort bolo naším cieľom dobehnúť to, čo sa v školstve dlho zanedbávalo. Prvé financie z Plánu obnovy, ktoré čerpáme, sú v objeme 15 miliónov eur a sú zamerané hlavne na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov ohrozených školským neúspechom. Našim cieľom je týchto žiakov podporiť od materskej až po strednú školu a pomôcť im tak uspieť,“

Ide o štyri typy investícií:

Prvou je výzva na pomocných vychovávateľov do materských škôl. Na 340 materských školách pribudnú pomocní vychovávatelia, ktorí budú pracovať s predškolákmi prioritne zo znevýhodneného prostredia či so zdravotným znevýhodnením. Celková alokácia je vo výške viac ako 8  miliónov €.
Druhou – rezort chce tiež podporiť školské kluby deti. „Pravidelná návšteva ŠKD žiakom veľmi pomáha, no niektorí rodičia si nemôžu dovoliť uhradiť poplatky. Preto preplatíme mesačné poplatky za ŠKD deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia,“ opísal minister školstva. Dotknúť sa to môže až 17 500 žiakov mesačne, ktorí nemali možnosť navštevovať ŠKD.

Treťou investíciou –  opatrenie na doučovanie na základných a stredných školách, ktoré začalo ministerstvo preplácať na jar roku 2021. Od októbra v ňom bude rezort pokračovať, pričom rozpočet narástol 2,5-násobne na 3,75 milióna eur. Tento rok bude môcť do doučovania zapojiť od 24-tisíc do 40-tisíc žiakov mesačne.

Citujeme ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Chceme, aby mali žiaci poskytnuté doučovanie priamo na škole, kde sa im budú venovať ich učitelia. Mnohí rodičia si doučovanie dovoliť nemôžu a preto rezort túto iniciatívu preplatí. Tento projekt je určený pre všetkých žiakov – pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre nadaných žiakov, aj pre tých, ktorí si potrebujú upevniť vedomosti či precvičiť učivo,“

Štvrtou je výzva je zameraná na neštátny sektor.

Citujeme ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Chceme zachytiť aj prípady, kedy žiaci potrebujú doučovanie, ale škola nemá potrebný personál. V tomto prípade občianske združenie, komunitné centrum či iné organizácie vyškolia doučujúcich a poskytnú ich škole,“

MŠVVaŠ SR pripravuje ešte ďalšiu samostatnú výzvu na doučovanie a to z vlastných zdrojov. Určená bude pre neštátne organizácie, ktoré nebudú školiť nový personál, ale poskytnú už svoj existujúci personál na doučovanie na školách.

Citujeme ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Naším cieľom je pomôcť čo najviac žiakom, ktorí to potrebujú, aby v škole uspeli, aby si zlepšili svoje vedomosti a mohli úspešne napredovať v ďalšom štúdiu,“

Čerpané z web stránky MŠVVaŠ SR  B. Gröhling predstavil opatrenia na podporu znevýhodnených žiakov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

Spracovala: Bc. Ing. Júlia Lindtnerová