Vážené SRRZ – RZ pri škole a pri školskom zariadení,

 

SRRZ Vám predkladá list s výzvou na prihlásenie sa do súťaže s projektom, na vzdelávanie vo Vašej škole, alebo v školskom zariadení. Môžete to realizovať prostredníctvom SRRZ.

Žiadame Vás o preštudovanie podmienok, o zaslanie projektu do 20. septembra 2023 na adresu kancelárie SRRZ, Široká 1920/2, 058 01 Poprad, aby SRRZ splnila požiadavku EPA na zadanie projektu do súťaže a následne s vybavením ďalších podmienok účasti v prípade ak Váš projekt bude úspešný a následne ocenený 10.11. 2023 v Ríme na generálnom zasadnutí EPA.

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda a štatutár SRRZ

Vážení členovia a priatelia EPA,

ako bolo oznámené počas nášho valného zhromaždenia v apríli 2023 v Ľubľane, predstavenstvo EPA otvára výzvu na predkladanie žiadostí o cenu EPA ALCUIN za rok 2023.

Ocenenie EPA ALCUIN prvýkrát udelila EPA v roku 1991 s cieľom zdôrazniť úlohu rodičov pri vzdelávaní ich detí. Oceňuje najlepšiu inováciu vzdelávania v Európe tým, že toto uznanie udeľuje osobe, škole, skupine alebo aktivite nominovaným členmi EPA, ministerstvami školstva v krajinách EÚ alebo Európskou komisiou.

Toto ocenenie sa udeľuje najlepšej vzdelávacej iniciatíve hodnotenej podľa nasledujúcich kritérií:

  • Originalita:

Projekt by mal mať kvalitu nového prínosu a originálnosti. Charakteristiky pre jedinečnosť a unikátnosť je v Európe ťažké dosiahnuť/oceniť. Ak je koncepcia založená na existujúcich aktivitách, je potrebné uviesť pôvodné zdroje. Minimálnou požiadavkou na riadneho kandidáta EPA ALCUIN je prispôsobenie sa miestnym alebo národným potrebám s ohľadom na špecifickú (multi)kultúrnu situáciu. Projekt by mal preukázať nápaditosť, zvláštnosť, istú mieru priebojnosti, autentickosti, osobitosti a vzácnosti.

  • Príspevok na vzdelávanie.

Projekt by mal byť dobrou praxou, ktorá ukazuje vplyv a vklad rodičov do procesu učenia sa ich detí/žiakov. EPA oceňuje najmä holistický prístup k vzdelávaniu. Implementácia neformálneho a informálneho vzdelávania a zapojenie rodičov ako „celoživotného vzdelávania detí/žiakov“ – pedagógov, školiteľov, vzorov a učiacich sa dospelých ľudí atď.

  • Zapojenie rodičov ako charakteristika.

Hlavnými aktérmi projektu by mali byť rodičia a rodičovské združenia. Projekt by mal mať skutočný záujem a výhodu pre rodičov a školy. Konštruktívny prístup k vzťahom domov-škola vo výchove. Vidieť „rodičov ako primárnych pedagógov“ je základná paradigma EPA.

Cieľom ocenenia EPA ALCUIN je dať priestor úspešnej podpore tejto rodičovskej úlohy v partnerstve so vzdelávacími inštitúciami. Projekt by mal byť pre aktérov a príjemcov charakteristický a mal by mať výrazné osobnostné črty.

  • Jeho potenciál ako „vzorového modelu“ v Európe s jednoduchým šírením a použiteľnosťou.

Každá ovplyvňujúca činnosť sa riadi optimálnym prispôsobením špecifickým potrebám. Cena EPAALCUIN môže byť odmenená len iniciatívam – rodičovským združeniam, ktoré vykazujú dobrý výkon v súlade s jasnou víziou. Šírenie skúseností z víťazného projektu by malo povzbudiť členské rodičovské združenia, aby implementovali svoje vlastné aktivity na základe týchto príkladov.

Predsedom poroty je člen predstavenstva EPA. Jej členovia pochádzajú z rôznych európskych krajín a zastupujú príslušné zainteresované strany v oblasti vzdelávania.

Podávanie prihlášky (žiadostí)

Kandidátov môže navrhnúť:

  • Člen EPA – organizácie.
  • Ministerstvo školstva.
  • Európska komisia.

Vysvetlite hlavné charakteristiky projektu v angličtine vo formulári žiadosti a venujte čas prepojeniu s piatimi kritériami uvedenými vyššie.

Hoci sú vítané dodatočné informácie v angličtine, odporúčame pridať aj čokoľvek, čo je dostupné v národnom jazyku (letáky, plagáty, brožúry, nahrávky, videá atď.).

Na získanie ceny EPA  ALCUIN je potrebné splniť všetkých päť kritérií. Správna rada sa výslovne rozhodla akceptovať viac ako jeden návrh z krajiny, ak predstavujú rôzne nezávislé miestne alebo regionálne projekty.

Cena EPA ALCIUN bude udelená počas slávnostnej večere EPA GA & Conference, ktorá sa bude konať v Ríme 10. novembra 2023.

Pre čo najefektívnejšiu prezentáciu projektu je dôležité, aby bola na ceremoniáli prítomná jedna osoba, ktorá predstaví a vysvetlí špecifické charakteristiky. Prosíme, aby ste túto osobu nominovali už v prihláške – EPA ALCUIN Award 2022 APPLICATION FORM. Na tomto odkaze máte prístup k online PRIHLÁŠKE EPA ALCUIN Award 2022.

UZÁVIERKA na podávanie prihlášky – žiadostí je 01. októbra 2023.

S radosťou čakáme na Vašu prihlášku/žiadosť  a tešíme sa na nové úspešné nápady.

S úctou                                                                                        Victor Petuya, prezident EPA

Dear EPA members and friends.

As announced during our General Assembly in April 2023 in Ljubljana, the EPA Board opens the Call for Applications for the 2023 EPA ALCUIN Award. The EPA ALCUIN award was first launched in 1991 by EPA to highlight the role of parents in the education of their children. It honours the best educational innovation in Europe by giving this recognition to a person, a school, a group or an activity nominated by EPA members, Ministries of Education in the EU countries or the European Commission.
This award is assigned to the best educational initiative judged on the following criteria:

Originality. The project should have the quality of being new and original. The characteristics of uniqueness and singularity are difficult to appreciate/achieve in Europe. If the concept is based on existing activities the original sources need to be declared. The minimum requirement for a proper ALCUIN-candidate is the adaption to local or national needs with respect to a specific (multi)cultural situation. The project should demonstrate inventiveness, imaginativeness, a certain extent of audacity, authenticity, individuality and rarity.

Contribution to education. The project should be a good practice showing the influence and input of parents in the learning process of their children. EPA especially appreciates a holistic approach to education. Implementation of non-formal and informal learning and the involvement of parents as “lifelong learners” – educators, trainers, role model and learning adults, etc.

Involvement of parents as a characteristic. Parents and parents’ associations should be the main actors in the project. The project should have a real interest and advantage for parents and schools.

Constructive approach to home-school relationships in education. To see “Parents as Primary Educators” is EPA’s core paradigm. The EPA ALCUIN award is intended to give a floor to successful support of this parental role in partnership with educational institutions. The project should be characteristic to the actors and recipients and have strong personal features.

Its potential as a “role model” in Europe with easy dissemination and applicability. Every impacting activity is governed by optimum adaption to specific needs. The ALCUIN trophy can only be rewarded to initiatives that exhibit good performance along a clear vision. Disseminating experiences from a winner project should encourage member associations to implement their own activities based on these examples.

The jury is chaired by a member of the EPA Board. Its members come from different European countries and represent relevant stakeholders in education.

Submission of Applications

Candidates can be put forward by.

  • A member of EPA.
  • A Ministry of Education.
  • The European Commission.

Please explain the main characteristics of the project in English in the application form and take your time to link to the five criteria listed above. Though additional information in English is appreciated, we encourage to also adding whatever is available in national tongue (leaflets, posters, brochures, recordings, videos etc.).

To win the ALCUIN trophy all five criteria need to be fulfilled. The Board explicitly decided to accept more than one submission from a country if they represent different independent local or regional projects.

The prize will be given during the Gala Dinner of the EPA GA & Conference to be held in Rome on November 10, 2023.

To present the project most effectively it is crucial that one person is present in the ceremony to introduce and explain the specific characteristics. We kindly ask to already nominate this person in the application.

In this link, you can access the online EPA ALCUIN Award 2022 APPLICATION FORM.

The DEADLINE for submitting applications is October 1, 2023.

We are curiously awaiting your application and look forward to new successful ideas.

Yours sincerely,                             Victor Petuya, EPA president