Vážení zákonní zástupcovia/rodičia

Dávame Vám do pozornosti MŠVVaŠ SR dňa 21. 09. 2021 informovalo postup pri plnení „Plánu obnovy a odolnosti SR“ (ďalej len POO SR) a vyhlásilo výzvu pre mimovládne organizácie. Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO) vo forme dotácie1 na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre základné a stredné školy  týka sa Komponentu 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania. Týka sa to reformy pre 6. komponent pre Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl.

Vážení rodičia, všetci viete či Vaše dieťa – žiak potrebuje doučovanie, preto Vás prosíme požiadajte triedneho učiteľa, triednu učiteľku, či pána riaditeľa o zrealizovanie doučovania podľa jednotlivých predmetov.

Výzva MŠVVaŠ SR pre doučujúcich prostredníctvom neštátneho sektoru

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu pre mimovládne organizácie na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu vo forme dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre základné a stredné školy.

Pandémia Covid-19 spôsobila, že uplynulé dva roky čelili deti a mladí rôznym ťažkostiam v učení. Mnohí mali sťažení prístup k dištančnému vzdelávaniu, čo viedlo k prehĺbeniu rozdielov vo vedomostiach a spôsobilostiach žiakov na základných a stredných školách. Mnohí učitelia sú však po dlhom období dištančného vzdelávania unavení a vyčerpaní a nie všetky školy majú dostatok interných kapacít na doučovanie všetkých žiakov, ktorí by pomoc potrebovali. Výzva reaguje na tento stav a využíva existujúci potenciál na strane mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú témam vzdelávania. Jej zámerom je zapojiť kapacity čo najširšej odbornej verejnosti a zároveň zachovať vysokú kvalitu programu doučovania. Štátny pedagogický ústav pripravuje program doučovania, ktorý rozširuje už zverejnený balík doučovaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o možnosť zapojenia mimovládnych organizácií. Ich úlohou bude nábor, selekcia a príprava doučujúcich s nepedagogickým vzdelaním alebo neúplným pedagogickým vzdelaním, ako aj priebežná metodická podpora doučujúcich a tiež tvorba sprievodných metodických materiálov a ďalších podporných nástrojov pre doučujúcich, ako aj pre zapojené školy. Štátny pedagogický ústav v spolupráci s úspešnými žiadateľmi pripraví mapu mimovládnych organizácií a ich kapacít, z ktorých si školy budú môcť vybrať doučujúcich pre konkrétnych žiakov a konkrétne predmety, v ktorých potrebujú doučiť.

Poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO) vo forme dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie bude otvorená do 21. 10. 2021 (23:59).

Kritéria pre doučujúcich:

dosiahnuté VŠ vzdelania min.1 stupňa (Bc.) v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, psychológia, liečebná pedagogika, logopédia, alebo v odboroch tzv. pomáhajúcich profesií (napr. sociálna práca), alebo v odbore, korešpondujúcom s predmetom, ktorý chce daná osoba doučovať (príklad: absolvent Bc. štúdia matematiky, ktorý chce doučovať matematiku).

Žiadosť vrátane jej príloh, sa predkladá výhradne prostredníctvom elektronického formulára – Elektronický formulár žiadosti.

Vzhľadom k tomu, že „Výzva pre doučujúcich prostredníctvom neštátneho sektoru“ je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, je potrebné pripojiť ako prílohu do elektronickej žiadosti „Čestné vyhlásenie žiadateľa“, ktorého vzor je možné stiahnuť nižšie na tejto stránke.

Žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Vyhodnotenie a zverejnenie zoznamu žiadateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky, sa uskutoční do 15. 11. 2021.

Ak vaša organizácia má záujem o viac informácií, pripravili sme pre vás webinár 28. 9. 2021 o 13:30.

Zdroj. Web. stránka MŠVVaŠ SR

Spracovala: Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda – štatutár SRRZ

Súbory na stiahnutie Vám predkladáme tu:  Logo_manual_POO         výzva na predloženie žiadosti            rozpočet      formulár žiadosti       vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc      čestné vyhlásenie