Stanovisko z príslušného útvaru FR SR Vám k uvedenej problematike predkladania potvrdenia organizačných jednotiek z registra MNO uvádza:
V zmysle zákona o registri MNO účinného od 1. januára 2019 má Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „MV SR“) povinnosť najneskôr od 1. januára 2021 sprístupniť nový register mimovládnych neziskových organizácií. V súlade s prechodným ustanovením zákona o registri MNO, zápisy o mimovládnych neziskových organizáciách v registroch (evidenciách), vykonané podľa doterajších predpisov do uvedenia nového registra do prevádzky (najneskôr od 1. januára 2021), sú považované za zápisy v registri mimovládnych neziskových organizácií.
Na základe § 6 zákona o registri MNO subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky [podľa § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ide o finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy] zapisovanej osobe, ktorá nesplní oznamovacie povinnosti (nemá v registri povinné údaje) vymedzené týmto zákonom, a to:
zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f) zákona o registri MNO;
Vzhľadom na zavedenú oznamovaciu povinnosť podľa zákona o registri MNO občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov vzniknuté do 31. decembra 2018 mali povinnosť oznámiť MV SR do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (údaje v rozsahu prechodného ustanovenia § 20a ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení n. p).
organizačnej jednotke občianskeho združenia, organizačnej jednotke odborovej organizácie alebo organizačnej jednotke organizácie zamestnávateľov, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 2 písm. d) zákona o registri MNO.
Zákon o registri MNO novelou zákona č. 83/1990 Zb. v znení n. p. v prechodnom ustanovení § 20a ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. k úprave účinnej od 1. januára 2019 zaviedol oznamovaciu povinnosť do 31. decembra 2019 pre existujúce občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, ktoré zriadili organizačné jednotky konajúce vo svojom mene. Ak tieto organizačné jednotky nezanikli pred 1. januárom 2019, majú v súlade s § 3 ods. 2 písm. d) tohto zákona povinnosť písomne zaslať MV SR aktuálne údaje o nich v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizácie, spolu s menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu, dátumom narodenia rodným číslom fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov s uvedením dňa vzniku tejto funkcie, spolu s dokumentmi, ktoré osvedčujú ich zriadenie.
Ustanovenia zákona o registri MNO boli do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) implementované zákonom č. 301/2019 Z. z. z 11. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. V nadväznosti na povinnosť zápisu všetkých neziskových organizácii do registra mimovládnych neziskových organizácii v rozsahu údajov požadovaných zákonom o registri MNO, sa medzi podmienky, ktoré je potrebné splniť na poukázanie podielu zaplatenej dane správcom dane v § 50 ods. 6 písm. j) tohto zákona od 1. januára 2020 dopĺňa podmienka zápisu prijímateľa do registra mimovládnych neziskových organizácií s odkazom na zákon o registri MNO. V súlade s § 6 zákona o registri MNO v prípade, že nezisková organizácia nie je zapísaná v tomto registri, subjekt verejnej správy (správca dane) jej nemôže poskytnúť verejné prostriedky, čo sa vzťahuje
aj na poukázanie podielu zaplatenej dane.
Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi, ktorého daňovník určil vo vyhlásení len vtedy, ak sú splnené všetky podmienky podľa § 50 ods. 6 zákona o dani z príjmov. Správca dane bude postupovať v zmysle doplneného ustanovenia § 50 ods. 6 písm. j) zákona o dani z príjmov už od 1. januára 2020, teda aj pri poukazovaní asignácie dane za zdaňovacie obdobie 2019.
V súlade s § 50 ods. 7 tohto zákona, notár každoročne osvedčuje prijímateľovi do 15. decembra bežného roka splnenie podmienok podľa § 50 ods. 6 písm. d), e), g) a h), počnúc 1. septembrom bežného roka. S účinnosťou od 1. decembra 2019 prijímateľ podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 6 písm. g) nebude povinný na účely zápisu do zoznamu prijímateľov preukazovať notárovi, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov. Uvedené si sám notár overí prostredníctvom informačných systémov [zákon č. 221/2019 Z. z., ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony].

Notár, ktorý toto osvedčenie vykonal, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť identifikačné údaje prijímateľa v rozsahu podľa § 50 ods. 3 písm. d), názov banky alebo názov pobočky zahraničnej banky, v ktorej má prijímateľ zriadený účet a číslo tohto účtu komore na účely jeho zápisu do zoznamu prijímateľov na nasledujúci rok.

V príslušných ustanoveniach § 50 zákona o dani z príjmov nie je uvedená povinnosť predkladať notárovi potvrdenie o splnení oznamovacích povinnosti v zmysle zákona o registri MNO.