Vážení zákonní zástupcovia/rodičia – návrat detí/žiakov do škôl

Materiál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVVaŠ SR) „Návrat do škôl 2021“ je predovšetkým určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a tiež pre ich riaditeľov. Poskytuje orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách a pre prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok, opatrení a uznesení v zmysle rozhodnutí pandemickej komisie vlády SR, ústredného krízového štábu, vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 v Slovenskej republike.

Na stránke MŠVVaŠ SR na nachádzajú potrebné formuláre:

Súbory na stiahnutie pre návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 19. apríla 2021 sa nachádzajú na stránke MŠVVaŠ SR sú nasledovné:

Súbory na stiahnutie pre návrat do škôl s účinnosťou od 12. apríla 2021 sa nachádzajú na stránke MŠVVaŠ SR:

Prílohy k materiálu „Návrat do škôl 2021“ (totožné pre materiál s účinnosťou od 12. 4. aj 19. 4.) sa nachádzajú na stránke MŠVVaŠ SR:

Príloha č. 1 – Dotazník indikatívneho záujmu o testovanie

Príloha č. 2 – Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia

Príloha č. 3 – Riaditeľ školy alebo školského zariadenia

Príloha č. 4 – Dohoda o vykonaní práce

Príloha č. 5 – Vzor – Prevádzkový poriadok MOM

Príloha č. 6 – Zoznam RÚVZ

Príloha č. 7 – Možnosti financovania a testovania

Príloha č. 8a – Žiak a zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

Príloha č. 8b – Žiak a zákonný zástupca – Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

Príloha č. 9a – Zamestnanec – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

Príloha č. 9b – Zamestnanec – Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

Príloha č. 10a – Plnoletý žiak – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

Príloha č. 10b – Plnoletý žiak – Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

Príloha č. 11a – Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

Príloha č. 11b – Zákonný zástupca – Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

Príloha č. 11c – Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

Príloha č. 12 – Vzor žiadosti na zriadenie MOM

Príloha č. 13 – Druhy a možnosti testovania

Príloha č. 14 – Prevzatie a vrátenie nespotrebovaných antigénových testov okresnému úradu

Metodický materiál „Ako podporiť návrat žiakov do škôl“

Po dlhšom období dištančného vzdelávania v súčasnosti v školách dochádza, za sprísnených protiepidemiologických opatrení, k postupnej obnove prezenčnej formy výučby. V súvislosti s tým učitelia a odborní zamestnanci uvažujú ako pomôcť žiakom znova sa adaptovať na podmienky štandardného školského vyučovania.

Žiaci prichádzajú po dlhej dobe dištančného vzdelávania do škôl v náročnej situácii. Rodiny sú rôzne. Doma mohli zažiť veľa napätia, strachu a sociálnej izolácie, ktoré so sebou prináša súčasná pandemická situácia. To je pre nich  veľká záťaž a táto situácia môže mať vplyv aj na ich správanie v triede, na ich pracovné návyky, ako aj na sociálne kompetencie a fungovanie v triednych kolektívoch.

Materiál MŠVVaŠ SR je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov a školské podporné tímy. V situácii, keď je potrebné reagovať na zmeny vo vzdelávaní či vo fungovaní a prežívaní žiakov, poukazuje na to aké môžu byť prejavy v správaní  žiakov, dáva návrhy, ako na to primerane reagovať s podporou pre ich mentálne zdravie. Cieľom tohto metodického materiálu je zamerať pozornosť na niektoré javy, ktoré sú nápomocné pri návrate žiakov do školského života a poskytnúť odporúčania a konkrétne námety aktivít. Materiál vznikol v spolupráci Štátneho pedagogického ústavu a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, spoluautorkou je aj PaedDr. Jana Lednická z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava III.

Metodický materiál „Ako podporiť návrat žiakov do škôl“

Metodické odporúčanie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ (platné od 19. 4. 2021)

V školskom roku 2020/2021 sa uplatňujú diferencované pravidlá na zabezpečenie vyučovania počas pandemického obdobia. Pravidlá sú zhrnuté v manuáli pre základné školy a školské zariadenia (tzv. semafor),ktorý vydalo a pravidelne aktualizuje MŠVVaŠ SR.

Pravidlá pre zabezpečovanie prezenčnej a dištančnej formy vzdelávania, platné od 19. apríla 2021 sú zhrnuté v manuáli Návrat do škôl 2021.

Od 26. apríla 2021 sa prevádzka škôl riadi pravidlami zadefinovanými v COVID AUTOMATE, vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR. Školy a školské zariadenia bez ohľadu na fázu varovania na národnej úrovni postupujú podľa regionálneho COVID automatu.

Metodické odporúčanie k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ platné od 19. 4. 2021

S  účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u sa:

  1. obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách,
  2. obnovuje prevádzku všetkých školských zariadení

 Zdroj: MŠVVaŠ SR

Vypracovala Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda – štatutár SRRZ

V Poprade, 17. 04. 2021

Návrat do škôl 12.04.2021

19267 ústavné právo      19254 – zoznam RÚVZ         10475_0415_navrat_do_skol

19265 testovanie druhy      19245 – návrat do škôl    19280 rozhodnutie od 19.4. 21

rozhodnutie MŠVVaŠ SR 12.04.21