Nový školský rok 2020/2021 sa začal dňa 01. 09. 2020 so školským vyučovaním 02. 09. 2020 so symbolom COVID – 19  rúško – odstup – ruky (R – O – R), semaforom, čestným prehlásením zákonného zástupcu/rodiča, so zdravotným dotazníkom žiaka a následne aj písomným vyhlásením o bezinfekčnosti.

Citát: “Vzdelanie je schopnosť popasovať sa so životnými situáciami.” –  John G. Hibben  (bol presbyteriánskym ministrom, filozofom a pedagógom)

Vážení zákonní zástupcovia/rodičia!

Brány škôl a školských zariadení sú otvorené, aby sa deti/žiaci opäť vzdelávali v školách a v školských zariadeniach. Na základné školy a stredné školy v školskom roku 2020/2021 nastúpilo vyše 692 000 žiakov.

Všetci sme sa potešili z tejto možnosti vzdelávania v priestoroch škôl či školských zariadení. Tešia sa pedagógovia, spokojní sú zákonní zástupcovia / rodičia a aj veľkú radosť prejavili deti/žiaci.

Citát bol vybratý úmyselne na zamyslenie, pretože od 16. 03. 2020 Ústredný krízový štáb SR prijal prísne opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) aj na uzatvorenie materských škôl, základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, univerzít a vysokých škôl, ako aj  voľnočasových zariadení. a tým vo výchovno – vzdelávacom procese prešli všetky tri piliere (pedagóg – rodič – žiak) novými zmenami, skúsenosťami, disciplinovanosťou a zodpovednosťou z dôvodu pandémie.

So začiatkom tohto školského roka súvisia Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva v SR, pokyny a Manuál MŠVVaŠ SR podľa ktorých je povinnosťou realizovať ich a zodpovedne sa nimi riadiť v súvislosti s dodržiavaním proti epidemických opatrení a odporúčaní proti šíreniu COVID-19 aj v školách a v školských zariadeniach, aby sa všetci cítili bezpečne.

      Dodržiavať schválené opatrenia, Manuál MŠVVaŠ SR je nevyhnutné, pretože zákonní zástupcovia/rodičia nesmú zabudnúť na to, že preberajú trestnú zodpovednosť pri zatajení akýchkoľvek príznakov u ich dieťaťa/žiaka na COVID – 19, čím by ohrozili pedagógov, nepedagogických zamestnancov a ostatných žiakov.

Školy a školské zariadenia od nového školského roka 2020/2021 sa pre vývoj pandémie neposudzujú plošne ale semaforom podľa vývoja nákazy troma fázami:

  1. Zelená fáza znamená bezpečné vzdelávanie v škole alebo v školskom zariadení, v ktorej je najnižšie riziko, teda nie sú žiadne podozrenia na COVID – 19.
  2. Oranžová fáza je vtedy keď sa objaví ochorenie na COVID  – 19 u jedného žiaka alebo zamestnanca školy, alebo školského zariadenia a z toho dôvodu sa zavedú sprísnené opatrenia pri podozrení na nový koronavírus.
  3. Červená fáza je vtedy, keď je potvrdené ochorenie u dvoch žiakov alebo u učiteľa či zamestnanca  a obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo zamestnancov.

Z Manuálu  MŠVVaŠ SR vyplýva, že pri červenej fáze v základných školách sa bude pre žiakov prvého až piateho ročníka realizovať prezenčné vyučovanie v skupinách do 15 žiakov, od šiesteho do deviateho ročníka sa uskutoční dištančné vzdelávanie.

Je vypracovaných 10 krokov ako zrealizovať prechod na dištančné vzdelávanie a manuál slúži ako pomôcka v  štruktúrovanom zozname otázok, možných odpovedí a príkladov riešení, ktoré môže škola použiť pri príprave svojho vlastného plánu.

Pomocou pre školy sú materiály z Národného projektu IT akadémia – Vzdelávanie pre 21.storočie, týkajúce sa podpory on-line vzdelávania na jeho úspešné zvládnutie.

Materiály sú zverejnené na webovej stránke:

http://itakademia.sk/sme-pripraveni-na-novy-skolsky-rok/.

IT akadémia na stránke národného projektu realizuje webináre na podporu dištančného vzdelávania – http://itakademia.sk/webinare/.

Všetky opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR založené na princípe ROR  –  rúško, odstup, ruky.  Citujem pána ministra školstva SR Branislava Gröhlinga:

„Na opatrenia vyčleníme 4 milióny eur pre základné, stredné a špeciálne školy,“ 

V školskom roku 2019/2020 sa realizoval rozvojový projekt „LETNÁ ŠKOLA“ – vychádza z opatrenia MŠVVaŠ SR, ktoré je zamerané na organizáciu letnej školy a na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, keď bolo prerušené vyučovanie v školách a v školských zariadeniach. Letná škola je druh stimulácie výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorej cieľom je vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, nie je však klasickou školou. Letné školy v školskom roku 2019/2020 mali pozitívny ohlas, boli prínosom pre žiačky a žiakov, ktorí v dôsledku prerušenia vyučovania súvisiaceho s pandémiou COVID-19 nemali žiadny alebo mali sťažený prístup k online vzdelávaniu a takto sa doučili učivo, ktoré zameškali a tým sa lepšie pripravili na nový školský rok 2020/2021. Pán minister školstva SR Branislav Gröhling sa vyjadril: „Na letné školy máme pozitívnu spätnú väzbu, chceme ich viac finančne podporovať.“  Rozvojový projekt „LETNÁ ŠKOLA“ bude realizovaný aj v školskom roku 2020/2021.

V tomto školskom roku bude MŠVVaŠ SR v 19 základných školách na celom Slovensku pilotne testovať nový spôsob prerozdelenia vzdelávania v jednotlivých ročníkoch, v ktorom učitelia môžu učivo a témy posúvať medzi jednotlivými ročníkmi, riadiť sa budú troma cyklami:

  1. pre 1. až 3. ročník,
  2. 4. a 5. ročník,
  3. 6. až 9. ročník.

Učitelia poznajú svojich žiakov a vedia, ako sú schopní vstrebávať nové učivo. Môžu tak pristúpiť učitelia ku žiakom individuálnejšie podľa náročnosti učiva a schopnostiam žiakom rýchlo to učivo pochopiť. Učiteľ pri tomto modeli obsah vzdelávania môže presunúť aj do vyššieho ročníka.

Po zhodnotení tohto modelu vzdelávania MŠVVaŠ SR tento model ponúkne aj ostatným základným školám.

Vážení zákonní zástupcovia/rodičia, deti/žiaci, pedagógovia a nepedagogickí zamestnanci Slovenská rada rodičovských združení Vám praje v tomto školskom roku v prvom rade pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov, kvalitné vzdelávanie, trpezlivosť, disciplinovanosť, zodpovednosť a radosť zo života.

V Poprade 03. septembra 2020

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda a štatutár SRRZ