Vážené SRRZ – RZ pri škole a školskom zariadení,

Slovenská rada rodičovských združení, občianske združenie so sídlom Široká 1920/2 v Poprade Vám oznamuje, že neuzavrela spoluprácu  s neziskovou organizáciou VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava , IČO 457 391 53, DIČ 202 361 3372, aby realizovala prednášky pre rodičovské združenia združené v Slovenskej rade rodičovských združení,

Slovenská rada rodičovských združení nepožiadala o vykonávanie služby vo forme lektorskej činnosti Mgr. Lucie Hanusovej pre rodičovské združenia združené v Slovenskej rade rodičovských združení.

Slovenská rada rodičovských združení poukazuje na to, že rodičovské združenia združené v Slovenskej rade rodičovských združení za prednášku vypísanú neziskovou organizáciou VESNA so sídlom ako hore uvedené si účtujú úhradu vo výške 36,07 € na osobu.

Slovenská rada rodičovských združení realizuje prednášky svojim členom – združeným rodičovských združení v Slovenskej rade rodičovských združení v rámci svojho rozpočtu, čo znamená že členovia Slovenskej rady rodičovských združení za prednášku neplatia navyše finančnú úhradu.

SRRZ – RZ ako členovia Slovenskej rady rodičovských združení majú predkladané metodické pokyny k činnosti, účtovníctvu, k platnej legislatíve v oblasti výchovy a vzdelávania v členskej zóne web stránky SRRZ.

SRRZ vyzvala rodičovské združenia združené v SRRZ, aby napísali na e-mail SRRZ konkrétne otázky na semináre – prednášky, ktoré je potrebné riešiť z ich strany a to dva krá t. j. 30. 11. 2020 a následne 28. 04. 2021.

Tešíme sa na spoluprácu a ostávame s pozdravom

V Poprade, 10. mája 2021                                           Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda – štatutár SRRZ