Usmernenie č.1

pre SRRZ – RZ pri škole alebo pri školskom zariadení v školskom roku 2020/2021 na zasadanie triednych aktívov, rady rodičov a plenárnej schôdze SRRZ – RZ

Vážení zákonní zástupcovia/rodičia,

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky /ďalej len ÚVZ SR/ ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie vydal podľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov opatrenie č. OLP/5274/2020 zo dňa 25.06.2020 a doplňujúce opatrenie č.  OLP/5454/2020 zo dňa 03.07.2020 v odseku B vydal opatrenie usporiadať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy naraz do 1000 osôb za taxatívne určených podmienok.

Zasadnutia triednych aktívov, rady rodičov a plenárnej schôdze v škole alebo v školskom zariadení sú povinné dodržiavať hore uvedené opatrenia pri o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zasadnutie rodičovského združenia chápeme ako hromadné podujatie spoločenskej, záujmovej a konzultačnej povahy, to znamená pri dodržaní príslušných opatrení sa môžu združiť zákonní zástupcovia/rodičia  v počte do 1000 osôb v škole alebo v školskom zariadení.

Na zasadnutí triednych aktívov, rady rodičov a plenárnej schôdze SRRZ – RZ  v škole alebo v školskom zariadení vychádzajúc z príslušných opatrení ÚVZ SR je potrebné:

  1. Vstup a pobyt v mieste zasadnutia triedneho aktívu SRRZ – RZ, radyrodičov, alebo plenárnej schôdze umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami /napr. rúško, šál, šatka/.
  2. Vykonať dezinfekciu, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podlahy a predmetov.
  3. Pri vstupe do budovy SRRZ – RZ dá dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk spolu s papierovými utierkami a zákonní zástupcovia/rodičia sú povinní si ruky vydezinfikovať.
  4. Zabezpečiť sedenie zákonných zástupcov/rodičov na zasadnutí triedneho aktívu v triede systémom v prvej lavici vľavo jeden zákonný zástupca/ rodič, v druhej lavici vpravo jeden zákonný zástupca/rodič. Postup je podobný v tretej lavici vo štvrtej lavici a následných laviciach.
  5. Zabezpečiť sedenie zákonných zástupcov/rodičov na zasadnutí rady rodičov a na plenárnej schôdzi sa odporúča sedenie tak, aby medzi miestami kde sa má sedieť ostalo v jednom rade medzi zákonnými zástupcami/rodičmi jedno miesto neobsadené, obsadenie sedadiel odporúčame v radoch striedať, t. j. prvý rad obsadený, druhý rad voľný, tretí rad obsadený, štvrtý rad voľný atď. / to znamená alternovať/
  6. Obsadenie kapacity pre sediacich zákonných zástupcov/rodičov nemôže byť vyššie ako 50%.
  7. Zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.
  8. Pri vstupe do miestnosti na zasadnutie podpísať prezenčnú listinu, ktorá slúži aj na preukázanie počtu osôb reálne zúčastnených na triednom aktíve SRRZ – RZ alebo na plenárnej schôdzi SRRZ – RZ.

Vychádzajúc z opatrení ÚVZ SR dávame Vám na vedomie, že nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20 000 €.

Odporúčame všetkým SRRZ – RZ pri škole alebo pri školskom zariadení podľa sídla sledovať podľa príslušných regiónov Regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý vydáva tzv. „Semafor“ v súvislosti s výskytom COVID – 19 v danom regióne.

Odporúčame termín zasadnutia triednych aktívov a plenárnej schôdze prekonzultovať s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v SR príslušnému podľa sídla SRRZ – RZ.

Situácia vo vývoji COVID – 19 sa môže meniť, preto toto usmernenie sa bude priebežne upresňovať dodatkom.

V Poprade 27. augusta 2020

 

Vypracovala: Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda a štatutár SRRZ

Príloha:

opatrenie č. OLP/5274/2020 zo dňa 25.06.2020 a

doplňujúce opatrenie č.  OLP/5454/2020 zo dňa 03.07.2020

Opatrenie_UVZSR_prevadzky_2020-06-25

Opatrenie_UVZSR_prevadzky_2020-07-03