Vážená rodičovská verejnosť !

Touto cestou Vám Slovenská rada rodičovských združení (ďalej len SRRZ) so sídlom, Široká 1920/2, 058 01 Poprad dáva do pozornosti návrh dokumentu pod názvom „Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky“ (ďalej len POaOSR) a iadame Vás o spoluprácu, zaslanie pripomienok a požiadaviek do 31. marca 2021 na hore uvedené e-maily pre oblasť vzdelávania vo vecnej stránke, v ktorej sa prosím zamerajte aj na výšku finančných prostriedkov v jednotlivých komponentoch podľa č.

  • 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch (150 mil. €)
  • 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie (450 mil. €)
  • 8 – Zvýšenie výkonnosti vysokých škôl (200 mil. €).

Pri predstavení tohto plánu dňa 22. 12. 2020 boli finančné prostriedky rozdelené pre Lepšie vzdelanie pre každého nasledovne:

  • Dostupné a inkluzívne vzdelávanie pre všetky deti (150 mil. €)
    •              Vzdelávanie pre 21. storočie (450 mil. €)
    •              Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl (200 mil. €)
    •              Podpora celoživotného vzdelávania, najmä digitálnych zručností (50 mil. €)

a v súčasnosti sa už s celoživotným vzdelávaním nepočíta a 50 mil. € bolo daných do iných komponentov.

Dňa 22. 12. 2020 písali, že je to pre všetky deti t. j. máme za to, že  aj pre základné umelecké školy (ďalej len ZUŠ) a centrá voľného času (ďalej len CVČ), ale už konkrétne v súčasnosti v pláne nie je zmienka o týchto typoch vzdelávania v ZUŠ a v CVČ.

SRRZ je rozhorčená, že ako RODIČIA sme nemali priestor na participáciu pri príprave či už  novely školského zákona, ale tiež ani pri Pláne obnovy a odolnosti SR.

Veľké problémy sú pri predkladanej novej koncepcii poradenského systému, ktorý po 60 rokoch svojej existencii stojí v novom návrhu zákona legislatívne úplne na vode…a zároveň, v čase enormného zaťaženia odborníkov poradenských centier klientmi postihnutými počas pandémie koronavírusu  na ochorenie Covid – 19  je návrh t. č. úplne scestný…

Inovácie v predprimárnej výchove a vzdelávaní vracajú náš vybudovaný systém profesionálneho pedagogického prístupu s vzdelanými učiteľmi, naspäť do 18.storočia – do čias útulkov pre nezaopatrené deti, kde ich strážili “pestúnky”….

Podporné externé tím, ktoré spolupracujú so SRRZ, ktorí sú erudovaní a vzdelaní odborníci a spolu s nami budú radi kooperovať na novej vízii novely školského zákona a tiež na Pláne obnovy a odolnosti SR.

Dávame Vám do pozornosti nutnosť úpravy obsahu Plánu obnovy a odolnosti SR.

Komponenty pod č. 6-8  pre “VZDELÁVANIE” z dielne SAS a upriamujem pozornosť OĽANO na ponuky efektívnych návrhov našich odborníkov k OPRAVE PLÁNU OBNOVY a ODOLNOSTI SR, kde sú za školstvo viaceré nevhodné, dátami nepodložené, až priam deštruktívne návrhy a opatrenia ku tzv. skvalitneniu školstva a veľmi potrebnej, zodpovednej a vážnej vzdelávacej politiky štátu.

Plán obnovy a odolnosti SR zahŕňa programy reforiem a investícií do roku 2026 a je kľúčovým dokumentom pre získanie podpory z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ako ústredného nástroja obnovy Next Generation EU, predstavuje unikátnu príležitosť ako posunúť Slovenskú republiku k vyššej pridanej hodnote, vysporiadať sa s veľkým reformným a investičným dlhom a nasmerovať našu ekonomiku smerom k zelenej a digitálnej tranzícii. V záujme zabezpečenia maximálnej možnej inkluzívnosti je pre nás zapojenie širokého spektra odbornej verejnosti kľúčovým faktorom celkového úspechu plánu obnovy.

Ministerstvo financií SR sa počas príprav plánu obnovy malo mimoriadne náročné podmienky. V prvom rade ide o samotnú pandémiu na ochorenie COVID-19 a tiež stiesnený časový rámec na celkovú prípravu stanovený Európskou komisiou a priebežne sa meniaca legislatíva (finálne nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 2021/241, bol schválený 12. februára 2021 a Slovenská republika obdržala aktualizované strategické usmernenia Európskej komisie pre prípravu plánu obnovy 22. januára 2021), ktorá viedla napríklad k zmenám metodológie klimatického a digitálneho označenia; rozrástol sa zoznam základných elementov, ktoré musí plán obnovy obsahovať; pribudla zmienka o biodiverzite, prispievaniu k princípom Európskeho piliera sociálnych práv, vrátane podpory politík pre deti a mládež; či zmeny v hodnotení princípu tzv. „do no significant harm“, ktorého cieľom je, aby plán obnovy nenarušil environmentálne ciele EÚ. Do polovice februára 2021 boli rokovania s Európskou komisiou za účelom technického nastavenia jednotlivých reforiem a investícií podľa kritérií stanovených na európskej úrovni.

Ministerstvo financií SR usporiadalo tematické okrúhle stoly v marci 2021, teda v období, kedy je už návrh Plánu obnovy a odolnosti SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní tak, aby sa verejnosť mohla oboznámiť s jeho obsahom a predniesť relevantné pripomienky a návrhy. Súbežne s organizáciou okrúhlych stolov a MPK bude prebiehať druhé kolo technických rokovaní s Európskou komisiou. Pripomienky vznesené odbornou verejnosťou a Európskou komisiou budú následne vyhodnotené a zapracované do finálneho textu plánu obnovy podľa ich relevantnosti. 

          Prosíme širokú rodičovskú verejnosť / zákonných zástupcov o pripomienky, návrhy na doplnenie v komponentoch č. 6,7, 8 ,pretože vzdelávanie je budúcnosť vývoja ekonomiky a životnej úrovne Slovenska.

Veríme, že spoločnými silami a aj s Vašou pomocou priložíme ruku k dielu a za SRRZ predložíme materiály, ktoré reálne skvalitnia slovenské zdehonestované školstvo!

Ďakujeme za pomoc, za zodpovedné a konštruktívne riešenia.

 

Prílohy z Plánu obnovy a odolnosti SR podľa komponentov čísla:

Komponent_06_Inkluzivne_vzdelavanie_MPK (4) EX

Komponent_06_Inkluzivne_vzdelavanie

Komponent_07_Vzdelavanie-pre-21.-storocie                   Komponent_07_Vzdelavanie-pre-21.-storocie EX

Komponent_08_Zvysenie_vykonnosti_slovenskych_vysokych_skol_MPK EX

Vypracovala: Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda – štatutár SRRZ

V Poprade, dňa 22. marca 2021