Otvorenie škôl

Vážená pandemická komisia vlády SR,

Slovenská rada rodičovských združení (ďalej len SRRZ) so sídlom Široká1920/2, 058 01 Poprad, ktorá zastupuje zákonných zástupcov/rodičov, združených v počte 1870 organizačných jednotkách pri školách a školských zariadení a rieši ich potreby a požiadavky, Vás žiada na základe telefonátov zákonných zástupcov/rodičov a mnohých z nich o písomné vyjadrenie k postupu pre otvorenie škôl.

V médiách bolo odprezentované, že od pondelka 8. februára 2021 by sa mohli otvoriť materské školy a prvý stupeň základných škôl. Podmienkou by malo byť pretestovanie rodičov takýchto detí. S podmienkou pretestovania žiakov by sa mohli do škôl vrátiť končiace ročníky stredných odborných škôl a odborných učilíšť. Je to chvályhodné. Žiadame Vás aj možnosť návratu do škôl deviatych a ôsmych ročníkov, ktorých žiaci postupujú na vzdelávanie na stredné školy, stredné odborné školy a konzervatória.

SRRZ Vás žiada o vypracovanie samostatného spôsobu riešenia nástupu a epidemiologickej metodiky vzdelávania tých žiakov, ktorí majú v nasledujúcom školskom roku 2021/2022 pokračovať v ďalšom vzdelávaní na stredných školách, stredných odborných školách, konzervatóriách  alebo na univerzitách a vysokých školách.

Tiež poukazujeme na to, že je potrebné riešiť postup ako sa bude realizovať maturitná  skúška. Dobre, nebude písomná časť maturít. A čo ostatné časti? Rodičia sa pýtajú, či  opäť pôjdu žiaci na vysoké školy a univerzity bez maturitných skúšok a či sa vezme  do úvahy priemer ich doterajších známok? Akých a za aké obdobie?

SRRZ Vás žiada, aby ste pristúpili k uvedeným bodom a otázkam zo strany zákonných zástupcov/rodičov ako aj k riešeniu momentálnej situácie a nastavenia vzdelávania osobitných kategórii, stupňov vzdelávania a ročníkov s maximálnou zodpovednosťou. Aby ste zvážili nutnosť nástupu hore uvedených žiakov v prvej línii pri otváraní škôl za prísnych epidemiologických opatrení, ktoré sa pružne menia podľa dynamiky vývoja danej pandemickej situácie pre zabezpečenie ich plynulému prechodu na vyššie stupne vzdelávania a uvedenia na pracovný trh.

Ide o žiakov, ktorí majú prijímacie pohovory na stredné školy a maturantov, ktorí by mali nastúpiť v ďalšom akademickom roku na univerzity a vysoké školy. Ide aj o tých, ktorí pôjdu priamo do praxe, žiakov stredných odborných škôl a konzervatórií. Tým bolo odopreté alebo poskytnuté iba v obmedzenej, nepostačujúcej miere vzdelávanie sa formou odborného výcviku, v konzervatóriách (atypické stredné školy) v praktickej výučbe, v pravidelnom prezenčnom vystúpení a povinnej praxi žiakov v základnej umeleckej škole a to už v minulom školskom roku a tento stav pokračuje aj v tomto školskom roku.

Praktická výučba a odborný výcvik sú zamerané na prípravu žiakov na povolanie s požiadavkami stanovenými v profile absolventa podľa druhu strednej odbornej školy a konzervatória. Úlohou praktickej výučby a odborného výcviku je naučiť žiakov aplikovať odborné vedomosti a nadobudnuté zručnosti do uplatnenia sa v zamestnaní. To úzko súvisí s teoretickým vyučovaním, pretože sa  vzájomne  obe časti prelínajú a dopĺňajú. Žiaci si vytvoria správne pracovné návyky, osvoja, získajú a upevnia zručnosti dôležité pre prax. Praktická výučba i odborný výcvik prehlbuje a rozvíja u žiakov odborné vedomosti, podnikateľské myslenie a veľmi podstatné odborné zručnosti potrebné pre pracovné činnosti v danom odbore. Praktická výučba a odborná prax vyžadujú od absolventov flexibilitu a vysoké nároky na kvalitu prípravy v škole, z dôvodu rýchleho vývoja technológií v praxi.

Stredná odborná škola spolupracuje s firmami a konzervatória so základnými umeleckými školami, kde žiaci praxujú, čo v súčasnom období veľmi chýba a to sa odrazí aj v možnosti uplatnenia sa po ukončení školy – „korona žiaci“, či “coviďáci“ . Na takýto prístup sa sťažujú aj majstri odborného výcviku a ďalší zainteresovaní pedagógovia.

Vopred ďakujeme za zodpovedné, systematické a koncepčné riešenie tejto našej požiadavky a očakávame písomnú odpoveď na tento list.

S pozdravom

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová,  predseda – štatutár SRR