Nový školský rok 2023/2024 sa začal dňa 01. 09. 2023, však so slávnostným otvorením dňa 04. 09. 2023.

Citát: “Cieľom vzdelania je pripraviť mladých, aby sa vedeli vzdelávať počas svojho život.“

Robert Maynard Hutchins (1899 – 1977) bol filozof v oblasti vzdelávania, dekan Yale Law School, prezident Chicagskej univerzity a jej kancelár.

Vážení zákonní zástupcovia/rodičia, kolegyne a kolegovia!

Letné prázdniny sa skončili. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, ako aj žiaci sa opäť stretnú 04.09. 2023 po krásnych dňoch prežitých v kruhu naj-bližších i priateľov. Počas prázdnin načerpali novú energiu potrebnú na vzdelávanie a na zvládnutie kurikulárnej reformy v školstve.

V školskom roku 2023/2024 nastúpi do základných škôl 507-tisíc žiakov a na stredné škôl približne 215-tisíc žiakov. Do prvých ročníkov základných škôl nastúpi 60 058 prvákov.

Nový školský rok otvorí a symbolicky si ho uctí  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora na Základnej škole Dolné Lúky v Brezovej pod Bradlom a Základnej škole Petra Jilemnického vo Zvolene.

Vážení rodičia,

tento školský rok prinesie niekoľko zmien, ako napríklad postupné zavádzanie systému podporných opatrení, nový spôsob ospravedlňovania neprítomnosti detí/žiakov, ako aj nové Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie.

Na vybraných pilotných základných školách odštartuje kurikulárna reforma, ktorá má zabezpečiť flexibilitu škôl.

Mesiacom september 2023 sa začína od prvého ročníka na 39 základných školách postupne zavádzať nový Štátny vzdelávací program (ďalej len ŠVP).

Zavádzanie nového ŠVP realizuje využívanie nových metód a foriem výučby pre nový obsah vzdelávania, ktorý má zabezpečiť vytváranie podpornej a motivujúcej klímy v škole pre všetky ročníky.

Nový ŠVP predstavuje:

 1. konkrétne ciele výchovy a vzdelávania
 2. profil absolventa
 3. rámcové učebné plány.

Samotné výkonové a obsahové štandardy presnejšie definujú, čo majú deti/žiaci vedieť na konci jednotlivých vzdelávacích cyklov.

Zavedenie cyklov je nasledovné:

 1. prvý cyklus tvorí prvý – tretí  ročník  základnej školy
 2. druhý cyklus tvorí štvrtý – piaty ročník základnej školy
 3. tretí cyklus tvorí šiesty – deviaty ročník základnej školy.

Rozdelenie vzdelávania v základnej škole ostáva nezmenené, t.j. skladá sa stále z prvého a druhého stupňa a v základnej škole je zachovaných deväť ročníkov.

Postupne na túto kurikulárnu reformu nadviažu všetky základné školy na Slovensku a to po zistení výsledkov z pilotných základných škôl, a po ich vyhodnotení sa nastaví realizácia reformy – zavedenie nového ŠVP pre všetky základné školy v nasledujúcich rokoch.

Od septembra 2023 sa budú zavádzať podporné opatrenia, ktorých základným cieľom je:

 1. zvýšiť kvalitu inklúzie
 2. znížiť riziko segregácie
 3. realizovať  prevenciu na podporu fyzického zdravia
 4. realizovať  prevenciu na podporu duševného zdravia
 5. realizovať prevenciu výskytu rizikového správania.

Platia nové pravidlá ospravedlňovania neprítomnosti detí/žiakov na výchovno-vzdelávacom procese nasledovne:

 1. ak ide o žiaka v základnej škole alebo v strednej škole, lehota je päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní
 2. ak ide o dieťa v materskej škole, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, táto lehota je sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní
 3. ak ide o dieťa v materskej škole, ktoré neplní povinné predprimárne vzdelávanie, školský zákon po novele s účinnosťou od 01.09. 2023 neustanovuje žiadnu lehotu.

Pre školské stravovanie MŠVVaŠ SR vydalo nové Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie predovšetkým stravovanie detí a žiakov so zdravotnými obmedzeniami.

Vážení rodičia,

skutočne potrebujeme  systémové zmeny vo vzdelávaní, ktorých kurikulárna reforma je  dôležitou súčasťou.  Musíme mať k tomu otvorený a konštruktívny dialóg, ktorý príjme stanovisko rôznych odborníkov, zabezpečí spojenie aktérov vo vzdelávaní a zároveň pri tom nezabudnime ani na názor svojho dieťaťa/žiaka.

Všetky piliere – aktéri v školstve  musia na sebe pracovať. Bez zmeny procesu učenia bude komunikácia o organizačných opatreniach zbytočná.

Všetci aktéri vzdelávania sa musíme učiť ako účinnejšie meniť proces učenia sa dieťaťa/žiaka tak, aby sa viac rozvíjal jeho jedinečný osobnostný potenciál a využíval dnešné prioritné globálne kompetencie.

Vážení zákonní zástupcovia/rodičia, deti/žiaci, pedagógovia a nepedagogickí zamestnanci Slovenská rada rodičovských združení Vám praje v tomto školskom roku  pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov, zvýšenie úrovne a stability vzdelávania s prechodom na kurikulárnu reformu, trpezlivosť, disciplinovanosť, zodpovednosť a radosť zo života.

V Poprade  01. septembra 2023

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda a štatutár SRRZ