Drahá rodina, vážení pedagógovia a spolupracovníci, milí študent a ostatní trúchliaci,

dňa 03. 02. 2022 sme obdŕžali smutnú správu, že dobilo srdce pána Mgr. László Szigetiho, ktorý bol učiteľom matematiky a zemepisu na Gymnáziu v Štúrove. V roku 1990 bol vymenovaný za riaditeľa tohto gymnázia a túto funkciu vykonával do roku 1995.

Bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za Maďarskú koalíciu.

László Szigeti pôsobil vo Výbore NR SR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. Pracoval ako podpredseda Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku v rokoch 1998 – 2002 a bol podpredsedom Strany maďarskej koalície, kde pracoval v oblasti školstva a kultúry v rokoch 1998 – 2012. V rokoch 2000 –  2006 bol podpredsedom medzivládneho slovensko-maďarského menšinového výboru. Bol vo funkcií štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR. Na Ministerstve školstva SR bol Lázsló Szigeti zodpovedný za regionálne školstvo, ďalšie vzdelávanie a štátnu starostlivosť o mládež a šport.

V rokoch 2004 – 2016 bol predsedom Predstavenstva Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne.

Ministrom školstva SR sa stal László Szigeti 9. februára 2006.

Pán Laszló Szigeti spolupracoval so Slovenskou radou rodičovských združení (ďalej len SRRZ) počas pôsobenia v každej svojej funkcii.

V tejto chvíli nás spája hlboká bolesť na jeho úmrtí. Každý, kto to prežíva má zranené srdce a chce vyjadriť hlboký súcit, úprimnú ľútosť, smútok a poskytnúť útechu k tomuto odchodu manžela i otca, ktorý je významnou osobnosťou slovenského i menšinového školstva.

Aj keď jeho srdce dobilo, obraz  a spomienky na výnimočného, zodpovedného pedagóga i ministra školstva na Slovensku a spolupracovníka so Slovenskou radou rodičovských združení, ako aj skvelého manžela i otca vo všetkých dušiach zostávajú.

Ten smútok a žiaľ cítime s Vami, ale nikto nemôže vrátiť to, čo sme stratili.

Všetci, ktorí prežívame ten deň, ktorý je dňom veľkého smútku pre najbližších a dňom  žiaľu aj  pre pedagogickú a politickú verejnosť, patrí naša najhlbšia sústrasť.

Stredoškolskému pedagógovi, politikovi a ministrovi školstva SR, ktorý zasvätil svoju prácu v oblasti vzdelávania a zároveň aj spolupráci so SRRZ ďakujeme menom Európskej asociácie rodičov v Bruseli a SRRZ za čas, ktorý strávil medzi nami a za jeho kvalitné výsledky v oblasti školstva, ako aj za prijatie záštity na  projektoch SRRZ.

Pán László Szigeti zanechal za sebou stopy svojho života v oblasti školstva aj politiky, v pamäti našej bude žiariť na neho pamiatka  stále živá.

Žiaľ otvára ľudské srdcia, žiaľ stavia mosty medzi ľuďmi, dáva svetlo temným hodinám a smútku ľudský zmysel.

Česť jej pamiatke!                                                 Navždy zbohom

V Poprade, 03. februára 2022

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda a štatutár

Výkonný výbor, Revízna komisia  a zamestnanci SRRZ