Usmernenie č. 2 v červenej fáze „ SEMAFORA“ pre SRRZ – RZ pri škole alebo pri školskom zariadení v školskom roku 2020/2021 na zasadanie triednych aktívov, rady rodičov a plenárnej schôdze SRRZ – RZ

 Vážení zákonní zástupcovia/rodičia,

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky /ďalej len ÚVZ SR/ ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. 03. 2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie vydal podľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov opatrenie č. OLP/5274/2020 zo dňa 25. 06. 2020 a doplňujúce opatrenie č. OLP/5454/2020 zo dňa 03. 07. 2020 v odseku B vydal opatrenie usporiadať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy naraz do 1000 osôb za taxatívne určených podmienok.

Vychádzajúc z opatrení ÚVZ SR dávame Vám na vedomie, že nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20 000 €.

Odporúčame všetkým SRRZ – RZ pri škole alebo pri školskom zariadení podľa sídla sledovať podľa príslušných regiónov Regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý vydáva tzv. „Semafor“ v súvislosti s výskytom COVID – 19 v danom regióne.

Zasadnutia triednych aktívov, rady rodičov a plenárnej schôdze v škole alebo v školskom zariadení v červenej fáze SRRZ odporúča vykonať online formou alebo dotazníkovou formou podľa postupu:

Uvádzame Vám nižšie niekoľko nápadov a to:

  1. Vytvorenie konferencie pomocou gmail účtu (popis nájdete v prílohe)
  2. Využiť na konferenciu https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/03/05/our-commitment-to-customers-during-covid-19/ ,
  3. Skype (pripojiť kontakty),
  4. Messenger (vytvoriť skupinu),
  5. Vytvoriť jednoduchý dotazník pomocou bezplatnej aplikácie na https://www.survio.com/sk/, v ktorej je možné presne zadefinovať formu a text otázok (otvorené, uzavreté). Aplikácia aj vyhodnotí dotazník. Link na jeho vyplnenie je možné zaslať mailom, SMS, atď.
  6. Dotazník prostredníctvom https://www.click4survey.sk/
  7. Dotazník prostredníctvom https://docs.google.com/forms/d/15QVLQK802Q9oNeUbrwJirMFCURC6zIgrFUVCmoTDNC4/edit.

Pri všetkých formách odporúčame mailom alebo v listinnej forme poslať podporné podklady k rokovaniu (napr. návrh plánu práce a činnosti a návrh rozpočtu na šk. r. 2020/2021, odsúhlasenie výšky členského príspevku, program zasadnutia SRRZ -RZ plnenie rozpočtu z šk. r. 2019/2020, výročnú správu, správu revíznej komisie za šk. r. 2019/2020).

Celý priebeh odporúčame zaznamenávať na dátový nosiť (USB, mobilný telefón, CD, atď.) a archivovať ho.

Situácia vo vývoji COVID – 19 sa môže meniť, preto toto usmernenie sa bude priebežne upresňovať dodatkom.

V Poprade 27. augusta 2020

Vypracovala: Bc. Gabriela Slavkovská

 

postup